نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

  در این تحقیق، با استفاده از روش تابع گرین در رهیافت بستگی قوی به مطالعه رسانش الکتریکی یک نانو لوله نوعی تک دیواره با ساختار شبکه مربعی، به صورت تحلیلی پرداخته شده است. اثر عوامل مختلفی همچون حضور نقص‌های پیوندی متقارن، فاصله بین نقص‌های پیوندی و تغییرات انرژی‌های پرش نانو لوله روی رفتار رسانندگی الکترونی بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی نانو لوله‌های نوعی مذکور نشان می‌دهد که نانو لوله با ساختار شبکه مربعی همواره رسانا و با شبکه لوزی نیم‌رسانا یا عایق خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analytical study on electronic transport of typical nanotubes with square structure network

نویسندگان [English]

  • H Rabani
  • M Mardaani
  • M Mardaani
  • S Vosooghi-nia

چکیده [English]

In this study, we investigated the electronic conductance of two typical single-wall nanotubes with square lattice by using Green’s function method in tight-binding approximation. Then the effect of various factors such as presence of symmetrical bond defects, the distance between two defects and the nanotube hopping energies was studied on the system electronic conductance. The square and rhombic nanotubes showed metallic and insulator/semiconductor behaviors, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tight binding
  • Green’s function
  • transmission
  • nanotube
  • square lattice
  • defect

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی