نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

  در این مقاله سنتز پودر Pb(Zr0.95Ti0.05)O3 با دو روش حالت جامد (اکسید مخلوط) و سل- ژل مورد بررسی قرار گرفته است. در روش حالت جامد از اکسیدهای فلزی و در روش سل ژل از نمک‌ها و ترکیبات آلی استفاده شد. دمای کلسینه مورد استفاده در روش سل ژل و حالت جامد به ترتیب 700 و 950 درجه سانتی ‌ گراد می‌باشد. پودرهای حاصل به ‌وسیله روش‌های آنالیز تبدیل فوریه مادون قرمز و پراش پرتوی ایکس مشخصه یابی شدند. اندازه ذرات تهیه شده به روش سل ژل و حالت جامد با استفاده از داده‌های الگوی پراش پرتو ایکس و به‌کارگیری رابطه شرر به ترتیب 42 و 330 نانومتر محاسبه شدند. جهت بررسی و مقایسه خواص اپتیکی پودرهای حاصله، ضرایب شکست و خاموشی، همچنین قسمت‌های حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک با استفاده از آنالیز تبدیل فوریه مادون قرمز و به‌کارگیری روابط کرامرز- کرونیگ به‌دست آمده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characterization and comparison of PZT powder synthesis by solid state and sol gel methods

نویسندگان [English]

  • E Pakizeh 1
  • GM Khorrami 2
  • M Ghasemifard 2
  • SM Hosseini 2
  • A Kompani 2
  • N Shahtahmasebi 2

چکیده [English]

  This paper describes the synthesis of Pb(Zr0.95Ti0.05)O3 powder by sol gel and solid state methods. PZT powders were fabricated by solid-state reaction process using metal oxides and in sol gel method salts and organic compounds were employed. The powders were calcined at 700 and 950 oC in sol gel and solid state methods, respectively. The synthesized powders were analyzed by FTIR and XRD. The average crystal grain size of PZT powders determined by X-ray diffraction method using the Scherrer equation, and in sol gel and solid state methods measured 42 and 330 nm, respectively. The optical constants of powders were evaluated and compaed using FTIR transmittance spectroscopy and Kramers-Kronig analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PZT
  • sol gel
  • solid state
  • perovskite

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی