نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

  در این تحقیق پوشش‌های هادی شفاف ترکیبی SnO2-ZnO به روش اسپری پایرولیز تهیه شده و نقش لایه ضدبازتاب MgF2 و SiO2 بر فرونشانی میزان بازتابش اپتیکی در ناحیه مرئی به طور تجربی بررسی شده است. برای بهینه‌سازی ضخامت هر لایه، شبیه‌سازی نیز انجام و ضخامت‌های بهینه محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از لایه ضدبازتاب موجب بهبود میزان عبور اپتیکی نمونه‌ها در ناحیه مرئی و افزایش بازدهی TCO می‌شود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and preparation of binary-binary SnO2-ZnO:F/MgF2/SiO2 transparent conducting oxide coatings

نویسندگان [English]

  • Z Shahedi
  • S Hadavi

چکیده [English]

  In this study, we prepared the binary-binary TCO compounds of SnO2-ZnO by the spray pyrolysis technique. We also investigated the role of MgF2/SiO2 antireflection coatings in reducing optical reflectance in the visible region of TCO. Before preparation , we simulated the optical transmition of the films for optimizing the layer thicknesses. The results of this study showed increasing of optical transmittance in the visible region of TCO by adding antireflection coating layers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TCO
  • ZnO
  • SnO2
  • antireflection coating

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی