نویسندگان

دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

چکیده

  تعداد نوترون های گسیلی از هسته مرکب قبل از نقطه زینی ( pre ν ) در چهار سیستم شکافت القایی با یون‌های سنگین 16 8 O+20882Pb ، 12 6 C+23692U ، 11 5 B+23793Np و 18 8 O+19779Au محاسبه شده است. برای دو سیستم 16 8 O+20882Pb و 18 8 O+19779Au به دلیل کروی بودن هسته‌های هدف 197 79 Au و 208 82 Pb و شکافت القایی با پرتابه‌هایی با عدد جرمی کوچکتر از 20 ، انتظار می‌رود که ناهمسانگردی زاویه‌ای پاره‌های شکافت رفتاری عادی داشته باشد. برای این سیستم‌ها، بین مقادیر تجربی ناهمسانگردی زاویه‌ای پاره‌های شکافت و پیش‌بینی مدل آماری نقطه زینی استاندارد سازگاری خوبی مشاهده می‌شود. برای دو سیستم دیگر هم با توجه به شرط مقایسه‌ای بین کمیت‌های عدم تقارن جرمی، α ، و عدم تقارن جرمی بوزینارو- گالن، α BG ، انتظار رفتار عادی را داریم. محاسبات مربوط به سیستم 16 8 O+20882Pb نشان می‌دهد که کمیت pre ν با افزایش انرژی برانگیختگی هسته مرکب ( Eex ) کاهش می‌یابد. با توجه به این که زمان گذار از لحظه تشکیل هسته مرکب تا رسیدن به نقطه زینی با افزایش Eex کاهش می‌یابد، این نتیجه قابل پیش‌بینی است. برای سیستم‌های 18 8 O+19779Au و 12 6 C+23692U افزایش کمیت pre ν با افزایش Eex مشاهده شده است. این رفتار به علت بالا بودن Bf/T در سیستم 12 6 C+23692U نسبت به سیستم‌های دیگر بررسی شده است. اگر چه برای سیستم 11 5 B+23793Np ، α > α BG است، توزیع زاویه‌ای پاره‌های شکافت دارای رفتار غیر عادی بوده است، به طوری که مقادیر تجربی ناهمسانگردی زاویه‌ای پاره‌های شکافت بیش از ناهمسانگردی زاویه‌ای پاره‌های شکافتی است که توسط مدل‌های آماری پیش بینی می‌شود. علت چنین رفتاری، وجود سهم شکافت‌هایی است که منجر به تشکیل هسته مرکب نمی‌شود. برای سیستم 12 6 C+23692U هم با وجود دارا بودن شرط α > α BG مقداری سهم شکافت هسته غیر مرکب مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A novel method for the prediction of pre-saddle neutrons in heavy-ion induced fission reaction systems

نویسندگان [English]

  • S Soheyli
  • M Khalily

چکیده [English]

 The number of neutrons emitted by compound nucleus before reaching the saddle-point ( ν pre) is calculated for 16 8 O+20882Pb , 12 6 C+23692U , 11 5 B+23793Np and 18 8 O+19779Au , h eavy-ion induced fission reaction systems. The behavior of angular anisotropies of fission fragments is normal for 16 8 O+20882Pb and 18 8 O+19779Au reaction systems, since the targets have spherical shapes. For these systems, the agreement between the angular anisotropies experimental data, as well as the predictions of standard saddle-point statistical model is high. And as the mass asymmetry, parameters is greater than the Businaro-Gallone asymmetry parameters α BG for the other two systems, the behavior of angular anisotropies of fission fragments is expected to be normal. Overall, an anomalous behavior in the angular anisotropies for these systems and the contributions of non compound nucleus events are observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy-ion induced fission
  • pre-saddle neutrons
  • statistical models
  • angular distribution of fission fragments

تحت نظارت وف ایرانی