نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  در این مقاله اثرات تغییر شکل پتانسیل و اندازه کوانتومی کاواک بر طیف الکترون و بخشنده هیدروژنی واقع در مرکز یک کاواک کروی نفوذپذیر بررسی شده است. از روش وردش خطی با استفاده از پایه‌های بی‌اسپلاین، استفاده شده است. با توجه به انعطاف‌پذیری و جایگزیدگی بالا، توابع پایه‌ی بی‌اسپلاین قادرند توابع موج آزمون را با شرایط مرزی مناسب، بسازند. دقت و کارایی روش با انجام آزمون‌های همگرایی وسیع و مقایسه با نتایج موجود اثبات شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of electron and hydrogenic-donor states confined in a permeable spherical box using B-splines

نویسنده [English]

  • T Nikbakht

چکیده [English]

  Effects of quantum size and potential shape on the spectra of an electron and a hydrogenic-donor at the center of a permeable spherical cavity have been calculated, using linear variational method. B-splines have been used as basis functions. By extensive convergence tests and comparing with other results given in the literature, the validity and efficiency of the method were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum dots
  • permeable cavity
  • B-spline technique
  • potential shape effects

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی