نویسندگان

دانشگاه اراک

چکیده

  مدهای غبار شبکه غیر خطی در یک شبکه پلاسمای غبارآلود دو بعدی شش گوشی، در حضور گرادیان بار مطالعه شده است. در این شبکه، آثار گرادیان بار رفتار غیر خطی امواج غبار شبکه را متأثر می‌کند. سپس با در نظر گرفتن ناهمسانگردی برهمکنش بین ذرات (ناشی از وابستگی بار ذرات غبار به جابه‌جایی قائم) مدولاسیون دامنه بسته موج‌های غبار شبکه خارج از صفحه بررسی شده است. یک معادله شرودینگر غیر خطی که توصیف کننده رفتار تحولی بسته موج غبار شبکه خارج از صفحه است، به دست آمده است. محاسبات نشان می‌دهند که گرادیان بار، شرط پایداری پاسخ معادله شرودینگر غیر خطی را اصلاح می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Charge gradient effects on modulated dust lattice wave packets in dusty plasma crystals

نویسندگان [English]

  • M Shahmansouri
  • B Farokhi

چکیده [English]

  Nonlinear Dust lattice modes are studied in a hexagonal two-dimensional dusty plasma lattice, in presence of charge gradient of dust particles. In this lattice, such gradients affect nonlinear behavior of dust lattice waves. The amplitude modulation of off-plane transverse dust lattice wave packets is investigated considering the anisotropy of interactions, caused by the height-dependent charge variations. A nonlinear Schrodinger equation described time evolution of modulated off-plane transverse dust lattice wave packet. Calculations show that the charge gradient changes the stability condition of the solution of the nonlinear Schrodinger equation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dusty plasma crystal
  • Dust lattice mode
  • Nonlinear wave
  • Charge fluctuation
  • Modulated wave packets

تحت نظارت وف ایرانی