سردبیر


رضا عسگری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

 • asgaritheory.ipm.ac.ir

مدیر مسئول


عبدا... لنگری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • langarisharif.edu

دبیر اجرایی


سید ظفراله کلانتری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • zafariut.ac.ir

هیات دبیران


کیوان آقابابائی سامانی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • samaniiut.ac.ir

هیات دبیران


سید محمد امینی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • m_aminicc.iut.ac

هیات دبیران


حبیب تجلی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز

 • habibtajallitabrizu.ac.ir

هیات دبیران


منصور حقیقت گروه فیزیک، دانشگاه شیراز

 • m.haghighatshirazu.ac.ir

هیات دبیران


سهراب راهوار دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • rahvarsharif.edu

هیات دبیران


بابک شکری دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی تهران

 • b-shokrisbu.ac.ir

هیات دبیران


رضا عسگری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

 • asgaritheory.ipm.ac.ir

هیات دبیران


پرویز کاملی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

هیات دبیران


سید ظفراله کلانتری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • zafariut.ac.ir

هیات دبیران


محمد لامعی رشتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

 • mlamehiaeoi.org.ir

هیات دبیران


عبدا... لنگری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • langarisharif.edu

هیات دبیران


علیرضا مشفق دانشگاه صنعتی شریف

 • moshfeghsharif.edu

هیات دبیران


میرفائز میری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تهران

 • mirfaez_miriut.ac.ir

هیات دبیران


حمید نادگران گروه فیزیک، دانشگاه شیراز

 • nadgaranshirazu.ac.ir

ویراستار


محمد حسن علامت ساز دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • alamatsaiut.ac.ir

ویراستار


پیمان صاحبسرا دانشگاه صنعتی اصفهان

 • sahebsaraiut.ac.ir

کارشناس نشریه


فخریه شمسی دانشگاه صنعتی اصفهان

 • ijprcc.iut.ac.ir

صفحه آرا


محبوبه حقیقی دانشگاه صنعتی اصفهان

 • mahnaz.pirzadehgmail.com

تحت نظارت وف ایرانی