ساخت و بهینه‌سازی قرص‌های کامپوزیتی نانوفسفر استرانسیوم سولفید آلاییده با سریم و ساماریوم (SrS:Ce, Sm)، به عنوان آشکارساز تشعشع فضایی

محسن یزدان مهر؛ حسین صادقی؛ مسعود ‌ کاوش تهرانی؛ سید جواد هاشمی فر؛ محمد مهدوی

دوره 18، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 525-537

https://doi.org/10.29252/ijpr.18.4.525

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی