طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

شاهین صنایع حجری؛ مهیار شیرشکن؛ حامد شاکر؛ فرشاد قاسمی؛ ساسان احمدیان نمین؛ میترا انصاری؛ مهدی بهرامی؛ هادی بهنامیان؛ سعید حقطلب؛ محمد رضا خلوتی؛ عصمت درویش رکن آبادی؛ حسین دلسیم هاشمی؛ هادی سلامتی؛ محمد صالحی؛ فریدون عباسی‌دوانی؛ سمیرا کسائی؛ سیامک ناظمی؛ سعادت ورناصری؛ معصومه یارمحمدی سطری؛ محمد لامعی رشتی

دوره 21، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 549-587

https://doi.org/10.47176/ijpr.21.4.51253

بررسی اهمیت و کاربرد شتاب‌دهنده‌ها در دنیای امروز

محمد لامعی رشتی؛ فرشاد قاسمی؛ سارا زارعی؛ حسین سیار؛ حامد آل‌ابراهیم؛ مهدی خسروانی؛ میترا انصاری؛ مرتضی یاحقی؛ امیرحسین میردامادی؛ شیماسادات مدنی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 119-128

https://doi.org/10.18869/acadpub.ijpr.15.2.119

تحت نظارت وف ایرانی