نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  در این مقاله اثر ناجابه ‌ جایی بر گذار نیمه­لپتونی B Ò Dlv بررسی می شود. معادل رأس برهم‌کنش ضعیف با بوزون های w در فضای ناجابه‌جایی را جایگزین رأس ضعیف این گذار می کنیم. خواهیم دید، که عامل های ساختار بیشتری برای توصیف قسمت هادرونی نیاز است. این عامل های ساختار را با قانون جمع QCD و تا پایین ترین مرتبه اختلالی و غیر اختلالی همراه با تصحیحات ناجابه‌جایی محاسبه می کنیم. همچنین تصحیحات نرخ واپاشی را به‌ دست می آوریم و در پایان با توجه به مقدار آزمایشگاهی نسبت انشعابی B Ò Dlv=(5.5 ± 0.5) × 10-2 روی مقیاس ناجابه‌جایی Λ NC حدی از مرتبه GeV 4 به دست می آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semileptonic transition of B in noncommutative space- time

نویسندگان [English]

  • M Gholami
  • M Haghighat
  • GH Khosravi

چکیده [English]

 In this paper, we study the noncommutative effect on the semileptonic transition of B Ò Dlv . We replace the weak interaction vertex in the ordinary space with its counterpart in the noncommutative space. It is shown that, more new form factors are needded to describe the hadronic part of the transition amplitude. All the form factors are obtained at the lowest order of three point QCD sum rule. Consequently, the decay rate of B Ò Dlv is calculated and a bound of the order of 4 GeV on is given for B Ò Dlv=(5.5 ± 0.5) × 10-2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semileptonic transition
  • noncommutative space
  • form factor
  • decay rate

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی