نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

در این مقاله، ما فیبر شبه ‌بلور فوتونی با ساختار پنرس با تقارن 10 گانه را بررسی کرد‌ه‌ایم. با توجه به اینکه دوشکستی در این فیبر بسیار پایین و در حدود 7-10 است، بنابراین ما برای رسیدن به دو شکستی بالا و طول تپش پایین، دو نوع ساختار جدید پیشنهاد داده‌ایم. این ساختارها با تغییراتی در شکل حفره‌های هوای اطراف مغزی و بیضوی کردن حفره‌های هوا در غلاف معرفی شده‌اند. در نتیجه، ما به تلفات حبسی حدودdB/Km 102، دو شکستی بالای 3-10*7 و طول تپش کمتر از mm3-10*2 دست یافته‌ایم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and analysis of the optical properties of modified 10-fold photonic quasi crystal fiber

نویسندگان [English]

  • M Falamarzi
  • A Bahrampour
  • A Bahrampour

چکیده [English]

In this paper, we have investigated the Penrose tiling photonic quasi crystal fiber with 10-fold symmetry. Due to low birefringence of this fiber, we have proposed two different asymmetric structure so as so obtain high birefringence and low beat length. By modifying radius of the air holes near core and changing the shape of air holes in cladding (from circle to elliptic), these new structures have been introduced. As a consequence, we have obtained a high birefringence of 710-3, confinement loss 102 dB/Km and a beat length of less than 210-3 mm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • confinement loss
  • birefringence
  • beat length
  • photonic quasi crystal fiber
1. T A Birks, P J Roberts, P St. J Russell, D M Atkin, and T J Shepherd, Electron. Lett. 31 (1995) 1943.
2. J D Joannopoulos, R D Meade, and J N Winn, Photonic Crystals: Molding the Flow of Light Princeton University Press (1995).
3. J C Knight, Nature 424 (2003) 851.
4. P Russell, “Appl. Phys.: Photonic Crystal Fibers,” Science 299 (2003) 362.
5. T A Birks, J C Knight, and P St. J. Russell, Opt. Lett. 22 (1997) 963.
6. M E Zoorob, M D B Chariton, G J Parker, J J Baumberg, and M C Netti, Nature 404 (2000) 743.
7. B Freedman, G Bartal, M. Segev, R Lifshitz, and D N Christoet, Nature 440 (2006) 1166.
8. Y S Chan, C T Chan, and Z Y Liu, Phys. Rev. Lett. 80 (1998) 959.
9. C Jin, B Cheng, B Man, Z Li, D Zhang, S Ban, and B Sun, Appl. Phys. Lett. 75 (1999) 185.
10. K Nozaki and T Baba, Appl. Phys. Lett. 84 (2004) 4877.
11. S K Kim, J H Lee, S H Kim, I K Hwang, and Y H Lee, Appl. Phys. Lett. 86 (2005) 031101.
12. P -T Lee, T -Q Lu, F -M. Tsai, T -C. Lu, and H -C Kuo, Appl. Phys. Lett. 88 (2006) 201104.
13. Kuang-Yu Yang, Yuan-Fong Chau, Yao-Wei Huang, Hsiao-Yu Yeh, and Din Ping Tsai, Journal of Applied Physics 109 (2011) 093103.
14. www.fiberoptics4sale.com.
15. R Sharma, V Janyani, and A Sharma, International Journal of Computer Science & Emerging Technologies 2, 2 (2011) 238.
16. R Bhattacharjee, K Senthilnathan, S Sivabalan, and P Ramesh Babu, Applied Optics 53 (2014) 13.
17. A Bahrampour, A Iadicicco, E Foomezhi, Sh Momeni, A R Bhrampour, Analysis of an Endlessly Single-Mode Penrose-Tiling Photonic Quasicrystal Fiber, IEEE ISSN- 978147994818, 2014 IEEE.
18. Y Yang, W Duan, and M Ye, Meas. Sci. Technol. 24 (2013) 025201.
19. K Suzuki, H Kubota, and S Kawanishi, Optics Express 676, 9 (2001) 13.

تحت نظارت وف ایرانی