پایداری سامانه اندازه‌گیری طول عمر پوزیترون و بررسی نوع و غلظت عیب ناشی از تابش الکترون‌های 10 مگا الکترون ولتی بر نمونه‌های سیلیکونی نوع n و p

اسماعیل طیب‌فرد؛ علی‌اکبر مهمان دوست خواجه‌داد؛ مرتضی خاقانی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ علی‌محمد پورصالح

تحت نظارت وف ایرانی