نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم

چکیده

CP وجود گشتاور دوقطبی الکتریکی باعث نقض تقارن CP در یک دستگاه فیزیکی می‌شود. در حد غیر نسبیتی و اندازه نقطه‌ای برای هسته، اثر گشتاور دوقطبی الکتریکی در اتم قابل مشاهده نیست. این اثر به استتار شیف معروف است. دلیل استتار شیف این است که جابه‌جایی انرژی ناشی از گشتاور دوقطبی الکتریکی متناسب با مقدار انتظاری ماتریس است و از آنجایی که این ماتریس فرد است، یعنی جواب‌های انرژی مثبت و منفی را با هم ترکیب می‌کند، مقدار انتظاری آن در حد غیر نسبیتی صفر می‌شود. در این مقاله ما با استفاده از بسط فولدی- وادهازن جملات فرد در هامیلتونی را تا مرتبه حذف می‌کنیم و با استفاده از این هامیلتونی، استتار شیف برای الکترون را دوباره مطالعه می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Screening of electron electric dipole moment through the Foldy-Wouthuysen representation

نویسندگان [English]

  • M M Ettefaghi
  • Z Zeinali

چکیده [English]

The existent of the intrinsic electric dipole moments (EDM) lead to CP violation in a physical system. In the non-relativistic and point like limits, the effects of them in atoms are canceled which is well-known as Schiff screening effects. It is why that the energy shift due to the EDM is proportional to the expectation value of which vanishes in non-relativistic limit. In this paper, using Foldy-Wouthuysen representation we remove the odd terms (those terms mix the positive and negative energy solutions) up to order and then study the Schiff screening effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CP violation
  • intrinsic electric dipole moment
  • atom
  • Foldy-Wouthuysen representation
  • schiff screening
1. M Pospelov, A Ritz, Ananals. Phys. 318 (2005) 119.
2. S M Barr, Int. J. Mod. Phys. A 8 (1993) 209.
3. C P Liu, M J Ramsay-Musolf, W C Haxton, R G E Timmermans, and A E L Dieperink, Phys. Rev. C 76 (2007) 035503.
4. J S M Ginges and V V Flambaum, Phys. Rept. 397 (2004) 63.
5. B A Melanie Kittle, “Design of an Atomic Physics Experiment to Search for the Electron Electric Dipole Moment”, M. S. Thesis, University of Texas at Austin (2005).
6. C P Liu and J Engel, Phys. Rev. C. 76 (2007) 028501.
7. T Asaga, T Fujita, and M Hiramoto, Phys. Rev. A 57 (1998) 4974.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی