نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد . مرکز پژوهشی فناوری نانو، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

در این مقاله به کمک روش تابع گرین و در رهیافت تنگ‌بست به مطالعه رسانش الکترونی نانو سیم‌های مولکولی با در نظر گرفتن پرش الکترون بین همسایه‌های اول و دوم پرداخته‌ایم. ساختارهای مورد مطالعه شامل یک زنجیره خطی همگن، یک زنجیره خطی متناوب و یک چندپار پلی‌پارافنیلن هستند که فرض شده است بین دو هادی ساده فلزی محدود شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که در تقریب همسایه دوم پدیده-های تشدیدی، ضد تشدیدی و فانو در طیف رسانش این ساختارها رخ می‌دهند. همچنین در این تقریب یک گاف انرژی جدید در لبه نوار انرژی هادی‌ها قابل مشاهده است که اندازه آن به مقدار قدرت انرژی پرش الکترون بین همسایه‌های دوم بستگی دارد. در سامانه‌های گاف‌دار نیز این انرژی پرش باعث جابه‌جایی ناحیه گاف در طیف انرژی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electronic transport of molecular nanowires by considering of electron hopping energy between the second neighbors

نویسندگان [English]

  • H Rabani 1
  • M Mardaani 2
  • M Mardaani 2
  • M Talebi 2

چکیده [English]

In this paper, we study the electronic conductance of molecular nanowires by considering the electron hopping between the first and second neighbors with the help Green’s function method at the tight-binding approach. We investigate three types of structures including linear uniform and periodic chains as well as poly(p-phenylene) molecule which are embedded between two semi-infinite metallic leads. The results show that in the second neighbor approximation, the resonance, anti-resonance and Fano phenomena occur in the conductance spectra of these structures. Moreover, a new gap is observed at edge of the lead energy band wich its width depends on the value of the electron hopping energy between the second neighbors. In the systems including intrinsic gap, this hopping energy shifts the gap in the energy spectra.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electron transport
  • Green’s function
  • tight-binding
  • second neighbor
1. M Ratner, Nature Nanotechnology 8 (2013) 378.
2. E. Bhushan, “Springer Hand book of Nanotechnology”, Springer Berlin (2010).
3. G Strob, “The Physics of Polymers”, Springger (2007).
4. S Jalili and H Rafii-Tabar, Phys. Rev. B. 71 (2005) 16.
5. C J Mewton and Z Ficek, J. Phys. A: Math .Theor. 41 (2008) 44.
6. S Reich, J Maultzsch, and C Thomsen, Phys. Rev. B. 66 (2002) 035412.
7. Y Wu and P A Childs, Nanoscale Res Lett. 6 (2011) 62.
8. S Datta, “Electronic Transport in Mesoscopic Systems” Cambridge University Press, Cambridge (1997).
9. M Mardaani, H Rabani and A Esmaeili, Solid State Commun.151 (2011) 928.
10. D S Fisher and P A Lee, Phys. Rev B, 23 (1981) 6851.
11. I. N. Levine, “Quantum Chemistry”, Pearson Education., (2013).
12. M Mardaani and H Rabani, J Magn. Magn. Mater. 331 (2013) 28.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی