نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی تولید انرژی الکتریکی از نوفه های مکانیکی گوسی سفید، گوسی رنگی، تلگرافی و نوفه با فاز و دامنه تصادفی، توسط سامانه های الکترومکانیکی خطی و غیرخطی می پردازیم. نشان می دهیم توان الکتریکی تولیدی در یک سامانه خطی با یک یا دو درجه آزادی، وقتی ورودی سامانه نوفه گوسی سفید است، بیشترین است. پاسخ سامانه با دو درجه آزادی در مقایسه با سامانه یک درجه آزادی، در ناحیه فرکانسی بزرگتری گسترده است. سامانه غیرخطی در مقایسه با سامانه خطی، توان تولیدی بالاتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Harvesting Energy from Random Mechanical Vibrations Using Linear and Nonlinear Electromechanical Systems: Comparison of Different Noises

نویسندگان [English]

  • Zahra Etesami
  • MirFaez Miri

چکیده [English]

We investigate harvesting electrical energy from Gaussian white, Gaussian colored, telegraph and random phase-random amplitude (RARP) noises, using linear and nonlinear electromechanical systems. We show that the output power of the linear system with one or two degrees of freedom, is maximum for the Gaussian white noise. The response of the system with two degrees of freedom is widened in a larger frequency domain compared to that of a single degree of freedom system. A nonlinear system generates more power than a linear one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy harvesting
  • electromechanical systems
  • noise
  • linear and nonlinear systems
1. S. Priya and D. J. Inman, “Energy Harvesting Technologies”, (Springer, New York, 2009)
2. T. J. Kazmiersky and S. Beeby, “Energy Harvesting Systems”, (Springer, New York, 2011)
3. M. Younis, “MEMS linear and nonlinear statics and dynamics”, (Springer, New York, 2011)
4. R. Masana and M. Daqaq, J. Appl. Phys. 111, (2012) 044501.
5. X. Tang and L. Zuo, Smart Mater. Struct. 21, (2012) 075025.
6. H. K. Joo and T. P. Sapsis, J. Sound Vib. 333, (2014) 4695.
7. S. C. Stanton, C. C. Mc Gehee and B. P. Mann, Physica D 239, (2010) 640.
8. M. Lopez-Suarez, J. Agusti, F. Torres, R. Rurali and G. Abadal, Appl. Phys. Lett. 102, (2013)
153901.
9. V. Mendez, D. Campos and W. Horsthemke, Phys. Rev. E 88, (2013) 022124.
10. L. C. J. Blystad, E. Halvorsen and S. Husa, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control 57,
(2010) 908.
11. B. Ando, S. Baglio, F. Maiorca and C. Trigona, Sensors Actuators A 202, (2013) 176.
12. B. Ando, S. Baglio, F. Maiorca and C. Trigona, Proc. 26th European Conf. Solid-State
Transducers Eurosensors XXVI, Karkow, Poland , (2012) 1061.
13. F. Cottone, H. Vocca and L. Gammaitoni, Phys. Rev. Lett. 102, (2009) 080601.
14. V. Racic and J. M. W. Brownjohn, Adv. Eng. Inf. 25, (2011) 259.
15. D. J. Thompson and C. J. C. Jones, J. Sound Vib. 231, (2000) 519.
17. S. Zhao and A. Erturk, Smart Mater. Struct. 22, (2013) 015002.
18. J. Kula, T. Czernik and J. Luczka, Phys. Lett. A 14, (1996) 214.
19. C. Van den Broeck and P. Hanggi, Phys. Rev. A 30, (1984) 2730.
20. R. L. Honeycutt, Phys. Rev. A 45, (1992) 600.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی