نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش که برای نخستین بار درکشور تحت نظارت مرکز نجوم ادیب اصفهان انجام شده است، طراحی و ساخت دستگاه تصویربرداری و ردگیر خورشیدی به منظور کاربردهای تحقیقاتی و طیف‌سنجی، ارائه شده است. دستگاه تصویربردار مذکور که قابلیت استفاده به عنوان تلسکوپ1، اسپکتروسکوپ2، اسپکتروفوتومتر3 و اسپکتروهلیوسکوپ4 را دارا می‌باشد، در مراحل تست و ارزیابی داده‌های حاصل شده، کارایی قابل قبولی را کسب کرده است. داده‌های حاصل شده از این دستگاه به منظور تحقیق در زمینه‌های متعدد فیزیک، از جمله بررسی طیف‌های جذبی خورشید و عناصر روی سطح آن، گذر سیاره‌ها از مقابل خورشید، اثرات دوپلری5، ارزیابی خطوط فرانهوفر، نمودار شدت بر حسب طول موج و بررسی شراره‌های خورشیدی، انطباق قابل قبولی را با نتایج تئوری دارا است. در این پژوهش گزارش طراحی و ساخت دستگاه مذکور به همراه پاره‌ای از نتایج حاصل شده ارائه شده است.
 

 


[1] Telescope[2] Spectroscope[3] Spectrophotometer[4] Spectrohelioscope[5] Doppler Effect

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and manufacturing of solar imaging and tracking system

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Hosseini
  • Ahmad Kiasatpour

چکیده [English]

Abstract – in this study, designing and manufacturing of solar imaging and tracking system in order to research and spectroscopy applications are investigated. The device has the ability to be used as a Telescope, spectroscope, spectrophotometer and spectrohelioscope. The results obtained from this device are used in the various field of research such as absorption spectra of the surface of the sun, transit of planets in front of the sun, Doppler effects, evaluation of the Fraunhofer lines, plot of intensity versus wavelength and studying of Solar Flares. In this research, design and manufacture of the device, along with some of the results, are reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doppler effects
  • Fraunhofer lines
  • absorption spectra
1. J. C. D. Brand, Lines of Light (CRC Press, 1995).
2. D. R. Williams, "Sun fact sheet," Retrieved February 1, 2011 (2004).
3. H. Kinoshita, and S. Aoki, "The definition of the ecliptic," Celestial mechanics 31, 329-338 (1983).
4. A. B. Sproul, "Derivation of the solar geometric relationships using vector analysis," Renewable Energy 32, 1187-1205 (2007).
5. C. A. Palmer, E. G. Loewen, and R. Thermo, Diffraction grating handbook (Newport Corporation Springfield, Ohio, USA, 2005).
6. B. H. Kleemann, and J. Erxmeyer, "Independent electromagnetic optimization of the two coating thicknesses of a dielectric layer on the facets of an echelle grating in Littrow mount," journal of modern optics 51, 2093-2110 (2004).
7. J. D. Ingle Jr, and S. R. Crouch, "Spectrochemical analysis," (1988).

تحت نظارت وف ایرانی