نویسندگان

1 دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران 3. دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه سونگ کیانکوان، سوان، کره جنوبی

2 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در این مقاله روش نوینی برای توصیف فیزیکی ناحیه فضایی بار در یک دیود صفحه‌ای ارائه شده است. با توجه به این که در این روش از رویکرد حوزه زمان استفاده شده است، رفتار گذرای مسئله قبل از رسیدن به حالت پایدار به عنوان نتیجه‌ای از روش قابل دسترسی است. با فرض ورود الکترون‌ها با سرعت اولیه صفر، توزیع پتانسیل و جریان به دست آمده از این روش تطابق کامل با نتایج دیگر محققان دارند. همچنین، اعمال روش برای ورود الکترون با سرعت غیرصفر نیز نتایجی موافق با کارهای قبلی دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Novel Method Describing the Space Charge Limited Region in a Planar Diode

نویسندگان [English]

  • Mitra Ghergherehchi 1
  • Esfandiar Mehrshahi 2
  • hesam ahmady 2

چکیده [English]

A novel and rather simple method is presented to describe the physics of space-charge region in a planar diode. The method deals with the issue in the time domain and as a consequence transient time behavior can be achieved. Potential distributions and currents obtained using this technique, supposing zero initial velocity for electrons, reveal absolute agreement with Child's results. Moreover, applying the method for non-zero uniform initial velocity for electrons, gives results which are in good agreement with previous works

کلیدواژه‌ها [English]

  • space-charge region
  • space-charge limited current
  • planar diode
  • initial velocity
[1] C. D. Child, “Discharge from hot cao,” Phys. Rev. (Series I)., vol. 32, pp. 492-511, May. 1911.
[2] I Langmuir, “The effect of space charge and residual gases on thermionic currents in high vacuum,” Phys. Rev., vol. 2, no. 6, pp. 450-486, Dec. 1913.
[3] I. Langmuir, K. B. Blodgett, “Currents Limited by Space Charge between Coaxial Cylinders,” Phys. Rev, vol. 22, no. 4, pp. 347-356, Oct. 1923.
[4] I. Langmuir, K. B. Blodgett, “Currents Limited by Space Charge between Concentric Spheres,” Phys. Rev, vol. 24, no. 1, pp. 49-59, Jul. 1924.
[5] J. W. Luginsland, Y. Y. Lau, R. M. Gilgenbach, “Two-Dimensional Child-Langmuir Law,” Phys. Rev. Lett., vol. 77, no. 22, pp. 4668- 4670, Nov. 1996.
[6] Y. Y. Lau, “Simple Theory for the Two-Dimensional Child-Langmuir Law,” Phys. Rev. Lett, vol. 87, no. 27, pp. 278301- 278303, Dec. 2001.
[7] R. J. Umstattd, J. W. Luginsland, “Two-Dimensional Space-Charge-Limited Emission: Beam-Edge Characteristics and Applications,” Phys. Rev. Lett, vol. 87, no. 14, pp. 145002- 145005, Sep. 2001.
[8] K. J. Kostov, J. J. Barroso, “Space-charge-limited current in cylindrical diodes with finite-length emitter,” Phys. Plasmas, vol. 9, no. 3, pp. 1039- 1042, Mar. 2002.
[9] J. W. Luginsland, Y. Y. Lau, R. J. Umstattd, J. J. Watrous, “Beyond the Child–Langmuir law: A review of recent results on multidimensional space-charge-limited flow,” Phys. Plasmas, vol. 9, no. 5, pp. 2371- 2376, May. 2002.
[10] W. S. Koh, L. K. Ang, T. J. T. Kwan, “Three-dimensional Child–Langmuir law for uniform hot electron emission,” Phys. Plasmas, vol. 12, no. 5, pp. 053107-1- 053107-6, May. 2005.
[11] Y. Y. Lau, D. Chernin, D. G. Colombant, P. T. Ho, “Quantum extension of Child-Langmuir law,” Phys. Rev. Lett., vol. 66, no. 11, pp. 1446- 1449, Mar. 1991.
[12] L. K. Ang, T. J. T. Kwan, Y. Y. Lau, “New Scaling of Child-Langmuir Law in the Quantum Regime,” Phys. Rev. Lett., vol. 91, no. 20, pp. 208303- 208306, Nov. 2003.
[13] L. K. Ang, W. S. Koh, Y. Y. Lau, T. J. T. Kwan, “Space-charge-limited flows in the quantum regime,” Phys. Plasmas, vol. 13, no. 5, pp. 056701-1-056701-6, May. 2006.
[14] S. Bhattacharjee, A. Vartak, V. Mukherjee, “Experimental study of space-charge-limited flows in a nanogap,” Appl. Phys. Lett., vol. 92, no. 19, pp. 191503-1- 191503-3, May. 2008.
[15] H. R. Jori, A. W. Trivelpiece, “Exact Relativistic Solution for the One Dimensional Diode,” J. Appl. Phys., vol. 40, no. 10, pp. 3924- 3926, 1969.
[16] A. Valfells, D. W. Feldman, M. Virgo, P. G. O'Shea, Y. Y. Lau, “Effects of pulse-length and emitter area on virtual cathode formation in electron guns,” Phys. Plasmas., vol. 9, no. 5, pp. 2377- 2382, May. 2002.
[17] L. K. Ang, P. Zhang, “Ultrashort-Pulse Child-Langmuir Law in the Quantum and Relativistic Regimes,” Phys. Rev. Lett., vol. 98, no. 16, pp. 164802- 164805, Apr. 2007.
[18] A. Pedersen, A. Manolescu, A. Valfells, “Space-Charge Modulation in Vacuum Microdiodes at THz Frequencies,” Phys. Rev. Lett., vol. 104, no. 17, pp. 175002- 175005, Apr. 2010.
[19] Y. Zhu, L. K. Ang, “Child–Langmuir law in the Coulomb blockade regime,” Appl. Phys. Lett., vol. 98, no. 5, pp. 051502-1- 051502-3, Jan. 2011.
[20] T. C. Fry, “The Thermionic Current between Parallel Plane Electrodes; Velocities of Emission Distributed According to Maxwell's Law,” Phys. Rev, vol. 17, no. 4, pp. 441- 452, Apr. 1921.
[21] I. Langmuir, “The Effect of Space Charge and Initial Velocities on the Potential Distribution and Thermionic Current between Parallel Plane Electrodes,” Phys. Rev, vol. 21, no. 4, pp. 419- 435, Apr. 1923.
[22] D. H. Parsons, “Exact Integration of the Space-Charge Equation for a Plane Diode: A Simplified Theory,” Nature, vol. 200, pp. 126- 127, Oct. 1963.
[23] P. V. Akimov, H. Schamel, H. Kolinsky, A. Ya. Ender, V. I. Kuznetsov, “The true nature of space-charge-limited currents in electron vacuum diodes: A Lagrangian revision with corrections, ” Phys. Plasmas., vol. 8, no. 8, pp. 3788- 3791, May. 2001.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی