نویسنده

دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

ضمن معرفی کوتاهی از بلورهای مایع نماتیک و برهم‌کنش آنها با میدان‌های خارجی، به اثر یک میدان خارجی بی نظم که نقش ناپایدار کننده را روی نظم جهتی مولکولی یک تیغه نماتیک داشته باشد می‌پردازیم. ما اثر بی نظمی در میدان اعمالی را روی نیروی شبه کازیمیر، که به دلیل افت و خیزهای حرارتی بر دیواره‌های تیغه نماتیک القا می‌شود، بررسی می‌کنیم. نشان داده می‌شود که یک بی نظمی از نوع گرمازده شدت مؤثر برهم‌کنش را به طور ویژه‌ای افزایش می‌دهد که این به نوبه در تعدیل نیروی القایی نقش آفرین است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Liquid- crystalline Casimir forces in the presence of nano-particles

نویسنده [English]

  • F Karimi Pour Haddadan

چکیده [English]

After a short review of nematic liquid crystals and their interactions with the external fields, we investigate the effect of a disordered field which destabilizes the orientational molecular order of a nematic film. We analyze the effect of the disorder in the applied field on the pseudo-Casimir force which is induced due to thermal fluctuationsbetween the confining walls of the nematic film. It is shown that an annealed disorder gives rise to a characteristic way, leading  to the enhancement of the strength of the interaction. This, in turn, has some impacts on the fluctuation-induced force studied here

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquid crystals
  • the Casimir effect
  • disorder
1. P G de Gennes and J Prost, “The Physics of Liquid Crystals”, Oxford: Oxford Science Publications, (1995).
2. A Rapini and M Papoular, J. Phys. Colloq. 30 C 4- (1969) 54.
3. A Ajdari, L Peliti, and J Prost, Phys. Rev. Lett. 66 (1991) 1481.
4. A Ajdari, B Duplantier, D Hone, L Peliti, and J Prost, J. Phys. II 2 (1992) 487.
5. H Li and M Kardar, Phys. Rev. Lett. 67 (1991) 3275.
6. H Li and M Kardar, Phys. Rev. A 46 (1992) 6490.
7. H B G Casimir, Proc. K Ned Akad Wet. 51 (1948) 793.
8. H B G Casimir and D Polder, Phys. Rev. 73 (1948) 360.
9. V M Mostepanenko and N N Trunov, “The Casimir Effect and its Applications”, Oxford: Oxford University Press (1997).
10. M Bordag, G L Klimchitskaya, U Mohideen and V M Mostepanenko, “Advances in the Casimir Effect” Oxford: Oxford University Press (2009).
11. Y Koohsarian and A Shirzad, Iranian Journal of Physics Research 16 3 (2016) 107.
12. M J Sparnaay, Physica 24 (1958) 751 .
13. S Lamoreaux, Rep. Prog. Phys. 68 (2005) 201.
14. S Lamoreaux, Am. J. Phys. 67 (1999) 850.
15. A Ashourvan, M Miri and R Golestanian, J. Phys. Conf. Ser. 89 (2007) 012017 .
16. A Moradian, M R Setare, and S A Seyedzahedi, Iranian Journal of Physics Research 17 4 (2017) 553.
17. P. Ziherl , F K P Haddadan , R. Podgornik and S. Žumer, Phys. Rev. E 61 (2000) 5361
18. P Ziherl, R Podgornik, and S Žumer, Phys. Rev. Lett. 82 (1998) 1189.
19. R Basu and G S Iannacchione Phys. Rev. E 81 (2010) 051705.
20. M D Lynch and D L Patrick Nano Lett. 2 (2010) 1197.
21. V Popa-Nita and S Kralj, J. Chem. Phys. 132 (2010) 024902.
22. R Basu, Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 241906.
23. H Stark, Physics Reports 351 (2001) 387.
24. M Hashemi and M R Ejtehadi Phys. Rev. E 91 (2015) 012503.
25. F Karimi Pour Haddadan, J. Phys. Condens. Matter 28 (2016) 405101.
26. L Petridis and E M Terentjev Phys. Rev. E 74 (2006) 051707.
27. A Naji, D S Dean, J Sarabadani , R Horgan, and R Podgornik, Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 060601.
28. J Sarabadani, A Naji , D S Dean, R R Horgan, and R Podgornik, J. Chem. Phys. 133 (2010) 174702.
29. P M Chaikin and T C Lubensky Principles of Condensed Matter Physics Cambridge: Cambridge University Press (1995).
30. H Kleinert, “Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, and Polymer Physics” World Scientific, Singapore (1995).
31. F Karimi Pour Haddadan, N Shirzadiani, A Naji and R Podgornik J. Phys. Condens. Matter 26 (2014) 505101.
32. A M Gupta and S F Edwards J. Chem. Phys. 98 (1993) 1588.
33. F Karimi Pour Haddadan, A Naji, A Khame Seifi and R. Podgornik J. Phys. Condens. Matter 26 (2014) 075103.
34. F Karimi Pour Haddadan J. Phys. Condens. Matter 29 (2017) 065101.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی