نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

در این مقاله نور کند (فرو سرعت) در یک کامپوزیت متشکل از نانوذرات هسته- پوسته، فلز- نیم‌رسانای تزریق شده در یک دی‌­الکتریک که تحت تابش موج الکترومغناطیس قرار گرفته است، مطالعه می­شود. عامل کاهش سرعت گروه نور به‌ صورت تابعی از بسامد نور فرودی بحث و تحلیل می‌‌شود. اثر ضخامت پوسته، جنس مواد تشکیل دهنده هسته و پوسته و همچنین شکل هندسی نانوذرات بر عامل کند کنندگی بررسی می‌‌شود. اثر برهم‌کنش پلاسمون- اکسایتون روی نور کند یا فروسرعت بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of slow light in a composite consisting of core-shell cylindrical nanoparticles doped in a dielectric

نویسندگان [English]

  • N Daneshfar
  • T Naseri
  • M Moradbeigi

چکیده [English]

In this paper, slow light in a composite consisting of core-shell nanoparticles doped in a dielectric is studied. The light-velocity slowing factor as a function of the incident light frequency is discussed and analyzed. The influence of the thickness of shell, the composition of core and shell and the geometrical shape of nanoparticles on the slowing factor is investigated. The effect of the plasmon-exciton on the slow light is addressed too.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • slow light
  • core-shell nanoparticle
  • plasmo-exciton
1. A R Bananej and M Asadnia-Fard-Jahromi, Iranian Journal of Physics Research 16 3 (2016) 87.
2. V Varmazyari, H Habibiyan, and HGhaforifard, Transactions On. App. Phys. 1 (2014) 55.
3. V Varmazyari, H Habibiyan, and H Ghaforifard, JOSA B 4 (2014) 771.
4. V Varmazyari, H Habibiyan, and H Ghaforifard, J. American Science 9 (2013) 84.
5. V Varmazyari, H Habibiyan, and H Ghaforifard, Appl. Optics. 26 (2013) 64.
6. A Panahpour, Y Silani, M Farrokhian, A V Lavrinenko, and H Latifi, JOSA B 29 (2012) 2212.
7. J T Manassah, Phys. Rev. A 87 (2013) 053845.
8. J T Manassah, Phys. Rev. A 88 (2013) 535803.
9. N T Fofang, N K Grady, Z Fan, A O Govorov, and N J Halas, Nano. Lett. 11 (2011) 1556.
10. Y B Wu, Y F Wang, and X W Cao, J. Appl. Phys. 105 (2009) 023103.
11. P West, S Ishii, G Naik, N Emani, V Shalaev, and A Boltasseva, Laser Photonics Rev. 4 (2010) 795.
12. E Hecht, Optics, 4th.ed, Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley, San Francisco (2002).
13. W T Doyle, Phys. Rev. B 39 (1989) 9852.
14. J D Jackson, “Classical electrodynamics”, 3rd edn.Wiley, New York (1996).
15. A Sihvola and IV Lindell, Journal of ElectromagneticWaves and Applications 8 (1989) 37.
16. A D Yaghgian, IEEE 68 (1980) 2.
17. A D Yaghgian, American J. Phys. 53 (1985) 01731.
18. C F Bohren and D R Huffman, “Absorption and scattering of light by small particles”, John Wiley (1998).
19. D Stroud and F P Pan, Phys. Rev. B 17 (1978) 4.
20. J T Manassah, Plasmonics 9 (2015) 11468.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی