نویسندگان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

در این مقاله عملکرد لایه بافر سلول خورشیدی لایه نازک کادمیوم تلوراید (CdTe) با استفاده از نرم‌افزار SCAPS بهینه‌سازی شده است. در ابتدا پنج لایه بافر مختلف از جمله CdS، In2S3، ZnO،ZnSe  و ZnS با ضخامت‌های متغیر از 10 تا 100 نانومتر در ساختار سلول خورشیدی جایگزین شده‌اند و مشاهده شده است که هر چقدر ضخامت لایه بافر افزایش یافته است، میزان بازدهی کاهش می‌یابد، زیرا با بیشتر شدن ضخامت لایه بافر، جذب نور در این لایه بیشتر شده و میزان کمتری از نور در لایه جاذب (CdTe) جذب می‌شود. سپس عملکرد سلول خورشیدی با لایه‌های بافر مختلف با هم مورد مقایسه قرار گرفته و تاثیر هریک از لایه‌ها بر چهار پارامتر اصلی سلول‌خورشیدی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که لایه بافر ZnS تقریبا در تمام ضخامت‌ها دارای بازدهی بالاتری نسبت به سایر مواد می‌باشد، که دلیل این امر بزرگتر بودن شکاف باند این ماده نسبت به سایر مواد می‌باشد.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the performance of cadmium telluride solar cell (CdTe) with different buffer layers

نویسندگان [English]

  • M Danaie
  • S Khani
  • E Noorozzadeh
  • M Vahdani

چکیده [English]

In this paper, the performance of the buffer layer of Cadmium Telluride (CdTe) thin film solar cell was optimized using SCAPS software. At first, five different buffer layers including CdS, In2S3, ZnO, ZnSe and ZnS with variable thicknesses from 10 to 100 nm have been replaced in the structure of the solar cell and it has been observed. As the thickness of the buffer layer is increased, the efficiency decreases.Due to the increase of thickness light absorption in the structure is increased and less light is absobed in CdTe layer. The reason behinf this incident is described physically. Then the performance of the solar cell with different buffer layers is compared, and the effect of each of the layers on the four main parameters of the solar cell has been investigated. Simulation results show that the ZnS buffer layer has a higher efficiency in all thicknesses than other materials which originates from the fact that the bandgap of this material is bigger than other materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • solar cell
  • thin film
  • Buffer layer
  • band gap
  • absorbing layer
1. A Behjat, F Jafari Nodoushan, A Khoshroo, and M Ghoshani, Iranian Journal of Physics Research 14, 4 (2015) 361.
2. Z Anajafi and M Marandi, Iranian Journal of Physics Research 16, 2 (2016) 173.
3. S M Sze and Kwok K ng, “Physics of Semiconductor Devices”, 3rd edition. Wiley, New York (2007).
4. I F Fauzi, M Mohammad Shahimin, and M Mazalan, “Simulation of Cadmium Telluride Solar Cells Structure”, Proceeding of 2010 IEEE Student Conference on Research and Development (2010) 392.
5. M A Mannan, M S Adjan, and M Z Kabir, Solid State Electronics 63 (2011) 49.
6. A Cimaroli, N Paudel, B Paquin, D Swanson, and Y Yan, “Effects of Oxygen Plasma Treatment on the Performance of CdTe Thin-Film Solar Cells”, IEEE. In Photovoltaic Specialist Conference (2015).
7. S Khosroabadi, S H Keshmiri, Optics express 22, 103 (2014) 921.
8. S Benabbas, Z Rouabah, N Bouarissa and N Chelali, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 127, 15 (2016) 6210.
9. H T Masood, K Shen, Q Li, D Xiao and D Wang, IEEE Journal of Photovoltaics 7, 4 (2017) 1124.
10. B Maniscalco, A Abbas, J W Bowers, P M Kaminski, K Bass, G West, and J M Walls, Thin Solid Films 582 (2015) 115.
11. P M Kaminski, F Lisco, and J M Walls, IEEE Journal of Photovoltaics 4, 1 (2014) 452.
12. D Xiao, X Li, X, D Wang, Q Li, K Shen, and D Wang, Solar Energy Materials and Solar Cells 169, 18 (2017) 61.
13. F Bittau, A Abbas, K L Barth, J W Bowers, and J M Walls, Thin Solid Films 633 (2017) 92.
14. I Rimmaudo, A Salavei, E Artegiani, D Menossi, M Giarola, G Mariotto, and A Romeo, Solar Energy Materials and Solar Cells 162 (2017) 127.
15. C A Wolden, A Abbas, J Li, D R Diercks, D M Meysing, T R Ohno, and J M Walls, Solar Energy Materials and Solar Cells 147 (2016) 203.
16. S L Rugen-Hankey, A J Clayton, V Barrioz, G Kartopu, S J C Irvine, S J D McGettrick, and D Hammond, Solar Energy Materials and Solar Cells 136 (2015) 213.
17. D E Swanson, J R Sites, and W S Sampath, Solar Energy Materials and Solar Cells 159 (2017) 389.
18. J D Poplawsky, W Guo, N Paudel, A Ng, K More, D Leonard, and Y Yan, Nature Communications 7 (2016) 12537.
19. J M Kephart, J W McCamy, Z Ma, A Ganjoo, F M Alamgir, and W S Sampath, Solar Energy Materials and Solar Cells 157 (2016) 266.
20. C A Wolden, A Abbas, J Li, D R Diercks, D M Meysing, T R Ohno, and J M Walls, Solar Energy Materials and Solar Cells 147 (2016) 203.
21. A L Fahrenbruch, “Exploring Back Contact Technology to Increase CdS/CdTe Solar Cell Efficiency”, MRS Online Proceedings Library Archive (2007) 1012.
22. M Moradi, R Teimouri, M Saadat, and M Zahedifar, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 136 (2017) 222.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی