نویسندگان

گروه هسته‌ای، دانشکده فیزیک و مهندسی هسته‌ای، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

پدیده خوشه‌ شدن در هسته‏ ها به ویژه در هسته ‏های سبک پدیده‏ای کاملاً متداول است؛ در حالی که مطالعه آن دشوار است. در این مقاله، ما با استفاده از یک مدل ساده، یعنی یک سیستم دو ذره‏ای (شامل یک هسته جادویی به همراه خوشه چرخان) با در نظر گرفتن پتانسیل‏ های هسته‏ای هلمن و دنگ- فان، به بررسی ترازهای انرژی نوارهای چرخشی ایزوتوپ Ne‌20 با پاریته ‏های مثبت و منفی می‌پردازیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترازهای انرژی نوار چرخشی با پاریته مثبت برای پتانسیل‏ های مذکور تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد. اما در خصوص ترازهای چرخشی با پاریته منفی، نتایج با استفاده از پتانسیل دنگ- فان نسبت به پتانسیل هلمن، تطابق بهتری با مقادیر تجربی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of the rotational bands for the 20Ne isotope

نویسندگان [English]

  • M R Shojaei
  • N Roshanbakht

چکیده [English]

The phenomenon of clustering in light nuclei is one of the interesting topics while its study is difficult. In this article, a simple model (the two-particle model which includes a core and a cluster) is presented for the investigation of the positive and the negative parity of rotational bands of 20Ne isotope. The Deng-Fan and the Hellman potentials are considered as the core and the cluster potential. Our results show that the energy levels of the rotational band with positive parities, employing the mentioned potentials, are in a good agreement with those of experimental data. But, in the negative parity rotational band, using the Deng-Fan potential, the corresponding results agree with the experimental data better than those of Hellman potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cluster models
  • rotational bands
  • 20Ne isotope
  • Deng-Fan potential
  • Hellman potential
1. N D Cook, “Models of the Atomic Nucleus. Unification Through a Lattice of Nucleons. 2”, Springer (2010).
2. W von Oertzen, M Freer, and Y Kanada-En’yo, Phys. Rep. 432, 2 (2006) 43.
3. J A Maruhn, M Kimura, S Schramm, P-G Reinhard, H Horiuchi, and A Tohsaki, Phys. Rev. C 74, 4 (2006) 44311.
4. R K Gupta, S Kumar, M Balasubramaniam, G Münzenberg, and W Scheid, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 28, 4 (2002) 699.
5. N Zoghi-Foumani, M R Shojaei, and A A Rajabi, Chin. phys. C 41, 1 (2017) 14104.
6. B Zhou, Z Ren, C Xu, Y Funaki, T Yamada, A Tohsaki, H Horiuchi, P Schuck, and G Röpke, Phys. Rev. C 86, 1 (2012) 14301.
7. W Broniowski and E R Arriola, Phys. Rev. Lett. 112, 11 (2014) 112501.
8. A C Merchant and B Buck, EPL (Europhys. Lett.) 8, 5 (1989) 409.
9. H Horiuchi and K Ikeda, Prog. Theor. Phys. 40, 2 (1968) 277.
10. B Buck, A C Merchant, M J Horner, and S M Perez, Phys. Rev. C 61, 2 (2000) 24314.
11. B Buck, A C Merchant, and S M Perez, Few-Body Sys. 29, 1–3 (2000) 53.
12. B Buck, J C Johnston, A C Merchant, and S M Perez, Phys. Rev. C 52, 4 (1995) 1840.
13. B Buck, C B Dover, and J P Vary, Phys. Rev. C 11, 5 (1975) 1803.
14. M V Zhukov, B V Danilin, D Fedorov, J M Bang, I J Thompson, and J S Vaagen, Phys. Rep. 231, 4 (1993) 15.
15. J Cseh and W Scheid, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 18, 8 (1992) 1419.
16. A Kardan, Iranian Journal of Physics Research 17, 4 (2017) 609.
17. N Takigawa and K Washiyama, “Fundamentals of Nuclear Physics”, Springer (2015).
18. H Horiuchi, J. Phys. Conf. Ser. 863, 1 (2017).
19. B Zhou, Y Funaki, H Horiuchi, Z Ren, G Röpke, P Schuck, A Tohsaki, C Xu, and T Yamada, Phys. Rev. Lett. 110, 26 (2013) 262501.
20. Y Kanada-En’yo and H Horiuchi, Prog. Theor. Phys. Suppl., 142 (2001) 205.
21. Z H Deng and Y P Fan, J. Shandong University (Natural Science) 1 (1957) 11.
22. M R Shojaei and N Roshanbakht, Chin. J. Phys. 53, 7 (2015).

تحت نظارت وف ایرانی