نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

میدان اسپینوری الکو، یک میدان کوانتومی فرمیونی با اسپین1/2 و با بعد جرمی یک است که به عنوان نامزد ماده تاریک معرفی شده است. در این مقاله به مطالعه جنبه‌های مختلف جایگزیدگی میدان اسپینوری الکو بر روی شامه دوسیتر که با استفاده از یک میدان اسکالری بندادی یا فانتوم بنا می‌شود، می‌پردازیم. ما با بررسی پتانسیل مؤثر نشان خواهیم داد که میدان اسپینوری الکو با یک جمله جرمی پنج‌بعدی می‌تواند بر روی شامه دوسیتر جایگزیده شود. همچنین با استفاده از یک جمله جفتیدگی یوکاوا، در می‌یابیم که میدان اسپینوری الکو می‌تواند با یک ثابت جفتیدگی خاص بر روی این شامه قرار گیرد. علاوه بر این، نشان خواهیم داد که مد صفر میدان الکو بر روی شامه دوسیتر از طریق یک جمله جفتیدگی هندسی جایگزیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The massive Elko spinor field in the de Sitter braneworld model

نویسندگان [English]

  • M Moazzen Sorkhi 1
  • A Tofighi 2
  • Z ghalenovi 1

1

2

چکیده [English]

The Elko spinor field is a spin 1/2 fermionic quantum field with a mass dimension introduced as a candidate of dark matter. In this work, we study the localization of Elko fields on a de Sitter thick brane constructed by a canonical or phantom scalar field. By presenting the mass-independent potentials of Kaluza-Klein (KK) modes in the corresponding Schrödinger equations, it is shown that the Elko spinor field with a five- dimensional mass term can be localized on de Sitter branes. Also, by using a Yukawa type coupling term, we find that the Elko spinor field can be localized on this brane with a particular coupling constant. Furthermore, it is shown that the zero mode of the  Elko field is localized on the de Sitter brane through a Yukawa geometrical coupling term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • field theories in higher dimensions
  • localization of fields
  • zero mode
1. V A Rubakov and M E Shaposhnikov, Phys. Lett. B 125 (1983) 136. 2. I Antoniadis Phys. Lett. B 246 (1990) 377. 3. D V Ahluwalia and D Grumiller, Phys. Rev. D 72 (2005) 06770. 4. N Arkani-Hamed and M Schmaltz, Phys. Rev. D 61 (2000) 033005. 5. B Bajc and G Gabadadze, Phys. Lett. B 474 (2000) 282. 6. J Liang and Y-S Duan, Phys. Lett. B 678 (2009) 491. 7. H Guo, Y-X Liu, Z-H Zhao, and F-W Chen, Phys. Rev. D 85 (2012) 124033. 8. A Neronov, Phys. Rev. D 64 (2001) 044018. 9. H Christiansen and M Cunha, Eur. Phys. J. C 72 (2012) 1942. 10. A Kehagias and K Tamvakis, Phys. Lett. B 504 (2001) 38. 11. Y-X Liu, L-D Zhang, L-J Zhang, and Y-S Duan, Phys. Rev. D 78 (2008) 065025. 12. R Koley, J Mitra, and S SenGupta, Phys. Rev. D 79 (2009) 041902. 13. A Tofighi and M Moazzen, Int. J. Theor. Phys. 50 (2011) 1709. 14. I C Jardim, G Alencar, R R Landim, and R N Costa Filho, Phys. Rev. D 91, 4 (2015) 048501. 15. I C Jardim, G Alencar, R R Landim, and R N Costa Filho, Phys. Rev. D 91, 8 (2015) 085008. 16. Y X Liu, X N Zhou, K Yang, and F W Chen, Phys. Rev. D 86 (2012) 064012. 17. X-N Zhou, Y-Zh Du, and H-Z Zhao, and Y-X Liu, Eur. Phys. J. C 78 (2018) 493. 18. R R Caldwell, Phys. Lett. B 545 (2002) 23. 19. M Minamitsuji, W Naylor, and M Sasaki, Nucl. Phys. B 737 (2006) 121. 20. Y-X Liu, Z-H Zhao, S-W Wei, and Y-S Duan, J. Cosmol. Astropart. Phys. 02 (2009) 003. 21. X-W Chen, W-Q Zheng, and J-Y Chen, International Journal of Modern Physics A 30, 26 (2015) 1550151. 22. S Bielski, Integral Transforms and Special Functions 24, 4 (2013) 331. 23. D V Ahluwalia and D Grumiller, Phys. Rev. D 72 (2005) 067701. 24. C G Boehmer, Phys. Rev. D 77 (2008) 123535. 25. J M Hoff da Silva and R da Rocha, Int. J. Mod. Phys. A 24 (2009) 3227. 26. X-N Zhou, Z-H Zhao, and Y-Z Du, arXiv: 1812.08332. 27. M Moazzen Sorkhi and Z Ghalenovi, International Journal of Modern Physics A 33, 29 (2018) 1850172

تحت نظارت وف ایرانی