نویسندگان

1 دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان

2 دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان

چکیده

در کار حاضر سطح مقطع‌های سه‌گانه و دوگانه یونش اتم هیدروژن در برخورد با پروتون محاسبه شده است. پتانسیل برهم‌کنش کولنی در نظر گرفته شده، همچنین تقریب‌های مرتبه اول و دوم بورن مورد استفاده قرار گرفته است. تکینگی حاصل از عملگر گرین در تقریب مرتبه دوم جهت حل تحلیلی دامنه پراکندگی و محاسبه سطح مقطع سه‌گانه رفع شده و در نهایت نتایج حاصل برای سطح مقطع سه‌گانه و دوگانه با نتایج نظری و تجربی در دسترس مقایسه شده است. معمولاً تقریب بورن تا مرتبه دوم را در محدوده انرژی‌های میانی و بالا به کار می‌برند. در اینجا نشان داده شده که در انرژی‌های پائین‌تر نیز می‌توان به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of the triple and double cross sections in the proton-hydrogen impact at the ionization channel by removing singularity in the scattering amplitudes

نویسندگان [English]

  • S Amiri 1
  • R Fathi 1
  • B Chaboki 2

1

2

چکیده [English]

In the present work, the triple and double cross sections of atomic hydrogen ionization in collision with the proton are  calculated. The potential of the interaction is considered as a Coulombic;  also,  the first and second order Born approximations have been used. The singularity of the Green operator in the second order approximation has been removed for the analytical solution of the scattering amplitude and the triple cross section calculation. Finally, the results for triple and double cross sections have been compared with the available theoretical and experimental results. The first and the second Born approximations are usually applied at intermediate and high impact energy ranges. However, it is  shown that it could be successfully applied at lower energies as well.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ionization
  • triple cross section
  • singularity
  • second Born approximation
1. G M Keating and S W Bougher, J. Geophys. Res. Space. Phys. 97 (1992) 4189. 2. A Simonin, New J. Phys. 18 (2016) 125005. 3. A Bogaerts, R Gijbels, and R J Carman, Spectrochim. Acta Part B: At. Spect. 53 (1998) 1679. 4. S Dat, G W F Drake, T F Galagher, H Kleinpoppen, and G Zu Putlitz, Rev. Mod. Phys. 71 (1999) S223. 5. S Rajagopalan, D B Cline, and P Chen, Nucl. Instrum. Methods A. 355 (1995) 169. 6. L Vriens, Phys. Rev. 141 (1966) 88. 7. R Fathi and S Amiri Bidvari, Iranian J. Phys. Res. 17, 1 (2017) 101. 8. D Belkić and I Mančev, Phys. Rev. A. 83 (2011) 012703. 9. D H Madison, J A Hughes, and D S McGinness, J. Phys B: At. Mol. Opt. Phys. 18 (1985) 2737. 10. I S Gradshteyn and I M Ryzhik, “Table of Integrals, Series, and Products”, Academic Press (2007). 11. R R Lewis, Phys. Rev. 102 (1955) 537. 12. J P Marchalant, C T Whelan, and C T and H R J Walters, J. Phys B: At. Mol. Opt. Phys. 31 (1998) 1141. 13. J Berakdar, J S Briggs and H Klar, J. Phys B: At. Mol. Opt. Phys. 26 (1993) 285. 14. A C Laforge, K N Egodapitiya, J S Alexander, A Hasan, M F Ciappina, M A Khakoo, and M Schulz, Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 053201. 15. I B Abdurakhmanov, J J Bailey, A S Kadyrov, and I Bray, Phys. Rev. A 97 (2018) 032707.

تحت نظارت وف ایرانی