نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند . رصد خانه دکتر مجتهدی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

2 گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در این تحقیق، یک الگوریتم جدید برای استخراج خودکار پارامترهای مؤثر در منحنی سرعت شعاعی سیستم های ستارگان دوتایی با استفاده از کد ویلسون‐ دوینی ٢٠٠٧ پیشنهاد شده است. در این راستا، یک ستاره دوتایی که اثر مجاورت دارد و پارامترهای آن نیز توسط ستاره شناسان اعلام شده است، به عنوان سیستم نمونه انتخاب گردیده است. برای اجتناب از پراکندگی داده ها و نیز داشتن تعداد نقاط داده ی بیشتر، نمودار سرعت شعاعی ستاره دوتایی نمونه به کمک کد ویلسون‐دوینی ساخته شده است. سپس داده ی خروجی کد به الگوریتم MATLAB  پیشنهاد شده تا پارامترهای مؤثر در منحنی سرعت شعاعی ، از جمله پارامترهای مداری خروج از مرکز، e  حاصل ضرب نیم محور اطول و شیب مداری asini،  طول حضیضω ، سرعت شعاعی مرکز جرمVCM و پارامترهای سطح ستاره ها مانند پتانسیل های سطحیΩ ، دماهاT،  آلبدو A،  ضرایب تاریکی گرانشی g،  و ضرایب تاریکی لبهx  را پیدا کند. پس از آزمایش الگوریتم با سیستم دوتایی نمونه، الگوریتم پیشنهادی برای تجزیه و تحلیل داده های سرعت شعاعی تعدادی از ستارگان دوتایی دیگر مانند AB And ,U Peg و  422782BD+ به کار گرفته شده است. مقایسه نتایج حاصل از رهیافت پیشنهادی و نتایج گزارش شده توسط سایر منجمین نشان دهنده توانایی رهیافت پیشنهادی در استخراج پارامترهای موثر بر منحنی سرعت شعاعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Automated Analysis of the Radial Velocity Curves of Close Binary Stars Even with Proximity Effects: U Peg, AB And and BD+422782

نویسندگان [English]

  • A Abedi 1
  • A hossinpoor 1
  • N Riazi 2

چکیده [English]

In this research, a new algorithm is proposed to automatically extract the effective parameters on the radial velocity curves of the binary stars systems using the Wilson-Devnney (WD) 2007 code. In this regard, a binary star which has the proximity effect and its parameters are also announced by astronomers, is selected as the sample system. To avoid scattering of data and also to have more data point, the radial velocity curve of the sample binary stars is first made using the WD code. Then, the code output data is introduced to the proposed MATLAB algorithm to find the effective parameters on the radial velocity curve, including the eccentricity e, the product of a semi-major axis and orbital inclination asini, center of mass radial velocity VCM, the longitude of periastron ω, And surface parameters of stars such as surface potentials Ω, temperatures T, albude A, gravitational darkening coefficients g, and limb darkening coefficients x. After testing the algorithm on the sample binary stars system, the proposed algorithm is also exploited to analyze the radial velocity data of some other binary stars such as U Peg, AB And, and BD+422782. Comparison between the results obtained from the proposed approach and the results reported by other astronomers demonstrates the ability of the proposed approach in extracting the parameters effective on the radial velocity curves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proximity effects
  • eclipsing binary stars
  • Wilson - Devinney program
  • radial velocities
  • data analysis techniques
1. K Karami and R Mohebi, Iranian J. Phys. Res. 9, 3 (2009) 293. 2. K Karami, R Mohebi, and M M Soltanzadeh, Australia Post Superannuation Scheme 318 (2008) 69. 3. R Iglesias-Marzoa, M Lopez-Morales, and M J Arevalo Morales, Publications of the Astronomical Society of the Pacific 127 (2015) 567. 4. J Kallrath and E F Milone, “Eclipsing Binary Stars Modeling and Analysis”, Springer Verlag New York (1999) 122. 5. F Schlesinger, Publ. Allegheny Obs. Univ. of Pittsburgh 1 (1909) 123. 6. W Van-Hamme and R E Wilson, Astrophysical Journal 661 (2007) 1129. 7. Z D Sheng, LW Xiao, and Z X Yu, Australia Post Superannuation Scheme 146 (1988) 1. 8. W Van-Hamme, Astronomical Journal 106 (1993) 2096. 9. W Lu, Publications of the Astronomical Society of the Pacific 97 (1985) 1086. 10. W Pych, S M Rucinski, H DeBond, J R Thomson, C. C Capobianco, R M Blake, W Ogłoza, G Stachowski, P Rogoziecki, P Ligeza, and K Gazeas, Astronomical Journal 127 (2004) 1712. 11. W Lu, B J Hrivank, and B W Rush, Astronomical Journal 133 (2007) 255. 12. K Karami, K Ghaderi, R Mohebi, R Sadeghi, and M M Soltanzadeh, Publications of the Astronomical Society of the Pacific 26 (2009) 121. 13. B J Hrivank, Astrophysical Journal 333 (1988) 319. 14. K Li, S M Hu, Y G Jiang, X Chen, and D Y Ren, Nature 30 (2014) 64.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی