نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدة فیزیک، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان

چکیده

در مطالعه ی حاضر به بررسی مدل گوست انرژی تاریک تعمیم یافته در حضور یک عبارت برهم کنشی خطی باعلامت متغیر پرداخته می­شود. با محاسبه­ی پارامترهای تحولی و رسم نمودارها ملاحظه می­شود که مدل در ابتدا انبساط کندشونده و در نهایت انبساط تند شونده را بیانگر است که از تطابق خوبی با مشاهدات برخوردار می­باشد. از طرفی رفتار مدل به ازای تغییر پارامترهای b و xi مورد بررسی قرار می­گیرد. در نهایت با بیان دو راهکار به تحلیل کامل­تری از مدل پرداخته می­شود. تحلیل اول بررسی پایداری مدل از طریق مجذور سرعت صوت است که با افزایش پارامتر ،می­تواند افزایش یافته و به مقادیرمثبت که نشان از پایداری دارد، برسد. در تحلیل دوم به بررسی پارامترهای  پرداخته می­شود و نمودارهای q -r-s و  r  رسم می­شوند که در نمودار ، تفاوت هایی نسبت به مدل انرژی تاریک گوست معمولی یافته می­شود. از نمودارها می­توان دید که این مدل مقدار {r=1,s=0}   را در زمان­های اخیر تجربه خواهد کرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ghost dark energy model in the presence of a linear, sign-changeable interaction

نویسندگان [English]

  • E Ebrahimi
  • H Taghipour

Physics Faculty, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

In the present work we consider to generalized ghost dark energy in presence of a sign changeable interaction term. We obtain evolving cosmic parameters and plot them. We find a good agreement between the model and observations in primary analysis. The plots reveal that decreasing b, the universe enters acceleration phase earlier while decreasing 𝜉  leads a delay in enterance to the acceleration phase. Next we present a stability analysis according to squared sound speed and find that increasing  the model can achieve positive domain for squared sound speed which shows signs of stability. Finaly we discuss the statefinder analysis and see the model can catch {r=1,s=0} at late time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cosmology
  • dark energy
  • interacting ghost dark energy
  • stability
A G Riess et al., Astron. J. 116 (1998) 1009.
2. P Astier and R Pain, C. R. Physique 13 (2012) 521.
3. S Perlmutter et al., Astrophys. J. 598 (2003) 102.
4. P de Bernardis et al., Nature 404 (2000) 955.
5. D N Spergel et al., Astrophys. J. Suppl. 148 (2003)
175.
6. D N Spergel et al., Astrophys. J. Suppl. 170 (2007)
377.
7. M Tegmark et al., Phys. Rev. D 69 (2004) 103501.
8. M Tegmark et al., Astrophys. J. 606 (2004) 702.
9. S Capozziello, S Carloni and A Troisi, Recent Res.
Dev. Astron. Astrophys.1 (2003) 625.
10. S Capozziello et al., Int. J. Mod. Phys. D 12 (2003)
1969.
11. S M Carroll et al., Phys. Rev. D 70 (2004) 043528.
12. G Dvali, G Gabadadze and M Porrati, Phys. Lett. B
485 (2000) 208.
13. M Carena et al, Phys. Rev. D 75 (2007) 026009.
14. M Minamitsuji, Phys. Lett. B 684 (2010) 92.
15. A Sheykhi, B Wang and N Riazi, Phys. Rev. D 75
(2007) 123513.
16. L Amendola, S Tsujikawa, “Dark Energy Theory and
Observation”, United States of America by
Cambridge University Press, New York, (2010).
17. E J Copeland, M Sami and S Tsujikawa, Int. J. Mod.
Phys D. 15, 11 (2006) 1753.
18. T Padmanabhan, Phys. Rev. D 66 (2002) 021301.
19. J S Bagla, H K Jassal and T Padmanabhan, Phys.
Rev. D 67 (2003) 063504.
20. L R W Abramo and F Finelli, Phys. Lett. B 575
(2003) 165.
21. J M Aguirregabiria and R Lazkoz, Phys. Rev. D 69
(2004) 123502.
22. Z K Guo and Y Z Zhang, J Cosmol. Astropart. Phys.
0408 (2004) 010.
23. E J Copelan d et al., Phys. Rev. D 71 (2005) 043003.
24. C Wetterich, Nucl. Phys. B. 302 (1988) 668.
25. B Ratra and J Peebles, Phys. Rev. D 37 (1988) 321.
26. T Chiba, T Okabe and M Yamaguchi, Phys. Rev. D
62 (2000) 023511.
27. C Armendariz-Picon, V Mukhanov and P J
Steinhardt, Phys. Rev. Lett. 85 (2000)4438.
28. C Armendariz-Picon, V Mukhanov and P J
Steinhardt, Phys. Rev. D 63 (2001)103510.
29. R R Caldwell, M Kamionkowski, and N N Weinberg,
Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 071301.
30 . ع جمالی، ر روح الهی، و م واعظ، مجلۀ پژوهش فیزیک
.163 (1397) ایران 1 18
30. A Banijamali, R Roohollahi, and M vaez, Iranian J.
Phys. Res. 18 1 (2018) 163.
31. D Pavon and W Zimdahl, Phys. Lett. B 628 (2005)
206.
32. B Wang, Y Gong and E Abdalla, Phys. Lett. B 624
(2005) 141.
33. A Sheykhi, Class. Quantum Grav. 27 (2010) 025007.
34. A Sheykhi, Phys. Lett. B 681 (2009) 205.
35. R G Cai, Phys. Lett. B 657 (2007) 228.
36. H Wei and R G Cai, Phys. Lett. B 660 (2008) 113.
37. A Sheykhi, Phys. Lett. B 680 (2009) 113.
38. A Sheykhi, Phys. Lett. B 682 (2010) 329.
39. A Sheykhi, Phys. Rev. D 81 (2010) 023525.
40. K Kawarabayashi and N Ohta, Nucl . Phys. B 175
(1980) 477.
41. E Witten, Nucl. Phys. B 156 (1979) 269.
42. G Veneziano, Nucl. Phys. B 159 (1979) 213.
43. C Rosenzweig, J Schechter and C G Trahern, Phys.
Rev. D 21 (1980) 3388.
44. P Nath and R L Arnowitt, Phys. Rev. D 23 (1981

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی