نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک، دانشگاه نیشابور، نیشابور گروه پژوهشی نجوم و کیهان شناسی، دانشگاه نیشابور، نیشابور

چکیده

سامانه کوانتومی S، در حال برهم‌کنش با محیط E، را در نظر بگیرید. یک موضوع مهم، در نظریة سامانه‌های باز کوانتومی، این است که آیا می‌توان تحول کاهش یافتة سامانه را با یک نگاشت خطی بیان کرد یا خیر. دومینی، شبانی و لیدر، یک چارچوب کلی برای تحول کاهش یافته خطی هرمیتی ارائه کرده‌اند. همچنین، نشان داده شده است که، در واقع، این چارچوب کلی‌ترین چارچوب ممکن است: تحول کاهش یافته سامانه S خطی است اگر و فقط اگر بتوان آن را در قالب چارچوب دومینی- شبانی- لیدر فرمول‌بندی کرد. این نتیجه در قالبی نسبتاً مجرد ارائه شده است. در این مقاله، می‌خواهیم همین نتیجه را به شکلی قابل استفاده‌تر، در مثال‌های فیزیکی، اثبات کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Linear reduced dynamics

نویسنده [English]

  • I Sargolzahi

1. Department of Physics, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran 2. Research Department of Astronomy & Cosmology, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran

چکیده [English]

Consider an open quantum, system interacting with its environment. Whether the reduced dynamics of the system   can be given by a linear map or not is an important question in the theory of open quantum systems. Dominy, Shabani and Lidar have proposed a general framework for linear Hermitian reduced dynamics. In addition, it has been shown that their framework is, in fact, the most general one: The reduced dynamics of the system is linear if and only if it can be formulated within the Dominy-Shabani-Lidar framework. This result has been given in a rather abstract way. Here, we want to give another proof for it, in a more illustrative manner.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • open quantum systems
  • Hermitian maps
  • linear maps
M A Nielsen and I L Chuang, “Quantum Computation and Quantum Information”, Cambridge University Press, Cambridge (2000).
2. J M Dominy, A Shabani, and D A. Lidar, Quant. Inf. Process. 15 (2016) 465.
3. P Stelmachovic and V Buzek, Phys. Rev. A 64 (2001) 062106.
4. K M F Romero, P Talkner, and P Hanggi, Phys. Rev. A 69 (2004) 052109.
5. I Sargolzahi and S Y Mirafzali, Open Syst. Info. Dyn. 25 (2018) 1850012.
6. I Sargolzahi, Phys. Rev. A 102 (2020) 022208.
7. ا سرگلزهی، تعمیم چارچوب معرفی شده توسط دومینی، شبانی و لیدر برای تحول کاهش یافته، (منتشر نشده).
7. I Sargolzahi, Generalizing the Framework of Dominy-Shabani-Lidar for the Reduced Dynamics (unpublished).
8. E Brüning, H Mäkelä, A Messina, and F Petruccione, J. Mod. Opt. 59 (2012) 1.
10. D A Lidar, Lecture notes on the theory of open quantum systems, arXiv:1902.00967 (2019).
11. T F Jordan, A Shaji, and E C G Sudarshan, Phys. Rev. A 70 (2004) 052110.

تحت نظارت وف ایرانی