نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

در این مقاله به بررسی سیستم های تترا و پنتا کوارکی می پردازیم. سیستم پنتا کوارک را به صورت یک سیستم مزون-باریون و تترا کوارکی را به صورت سیستم دو کوارک-آنتی دو کوارک معرفی می کنیم. یک سیستم دو کوارکی از دو کوارک تشکیل شده است. پتانسیل برهم کنشی بین این ذرات به صورت ترکیبی از دو پتانسیل بار رنگ و پتانسیل نگهدارنده به صورت جمله های نوسانی و خطی در نظر گرفته می شوند. معادله شرودینگر را با در نظر گرفتن اثرات اسپین-اسپین، ایزواسپین-ایزواسپین، اسپین-ایزواسپین حل نموده و سپس جرم دو کوارک و تتراکوارک های سنگین که دارای کوارک های افسون و ته هستند را به دست می آوریم. این محاسبات با استفاده از تصویر دو کوارک – پاد دو کوارک در چارچوب مدل کوارکی غیر نسبیتی محاسبه می شوند. در ادامه جرم سیستم های پنتاکوارکی را نیز به همین روش محاسبه می کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of multi-quark systems

نویسندگان [English]

 • F Abdi
 • G. R Boroun

Physics department, Razi University, Kermanshah

چکیده [English]

In this study, the researcher decided to study Tetraquark and Pentaquark systems. We introduce the Pentaquark system as a meson-baryon system and Tetraquark as a diquark-antidiquark system. A diquark consists of two quarks. The interaction potential between these particles is considered as a combination of two color charge potentials and the confinement potential is considered as harmonic and linear sentences. Solve the Schrodinger equation by considering the effects of spin-spin, isospin- isospin, spin-isospin, and then obtain the mass of the diquark and the heavy tetraquuarks with charm quarks and bottom. These calculations are calculated using the approach of diquark - antidiquark within the framework of the non-relativistic quark model. In the following, we calculate the mass of Pentaquark systems in the same way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shrodinger equation
 • di quark
 • tetraquark
 • pentaquark
 1. Y R Liu, H X Chen, W Chen, X Liu, and S L Zhu, Nucl. Phys. 107 (2019) 237320.  ‎

 2. ‎M Anselmino, et al., Int. J. Mod. Phys. A 4 (1989) 5231.‎

 3. Z Ghalenovi1, F Giacosa, and D H Rischke, Acta. Phys. Pol. B 47 (2015) 1158.‎

 4. S M Ikhdair, Phys. Scr. 83 (2011) 025002.‎

 5. ‎‏H Ciftci, R L Hall, N‏‎ Saad,‏ ‏and E Dogu, J. Phys. A: Math. Theor. 43 (2010) 415206. ‎

 6. Z Ghalenovi, A A Rajabi, S x Qin, and D H Rischke, Mod. Phys. Lett. A 29 (2014) 1450106‎

 7. ‎Ebert1, R N Faustov, and V O Galkin, Phys. Lett. B 696 (2011) 245. ‎

 8. ‎P Wang and S R Cotanch, Eur. Phys. J. C 55 (2008)  409‎‏.‏

 9. ‎ V.M.Abazov et al.,The D0 Collaboration, Phys. Rev. Lett. 117 (2016) 022003.‎


10. ‎M Tanabashi et al., Phys. Rev. D 98 (2018) 030001.‎


11. ‎T Nakano, et al., Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 012002.‎


12. ‎ C Alt et al. Phys. Rev. Lett. 92 (2004) 042003.‎


13. ‎ R Aaij et al., Phys. Rev. Lett. 115 (2015) 072001.‎


14. ‎R Aaij et al., ‏Phys. Rev. Lett. 122 (2019) 222001.‎


15. ‎ J Killingbeck, Phys. Lett. A 65 (1978) 87.‎ 1. ‎ M Monemzadeh, N Tazimi, and Sh Babaghodrat, Advances in High Energy Physics, Article ID 6480926, 1 (2016).‎


17. S Cho et al.,[ExHIC Collaboration], Phys. Rev. C 84 (2011) 064910.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی