نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ‏

چکیده

نامساوی بل این امکان را ایجاد کرده است که بتوان ناموضعیت را در یک رویداد فیزیکی با معیاری کمّی تعیین کرد. یکی از رویدادهای با اهمیت در فیزیک ذرات بنیادی نقض تقارن ترکیبی پاریته و همیوغ بار CP است که نمایانگر عدم تقارن بین مقدار ذره و پادذره در جهان می‌باشد. در این مقاله ما توسط یک آزمایش ذهنی، به فرمول بندی نامساوی بل از نوع CHSH برای نوترینوهای مایورانا پرداخته‌ایم. این نامساوی نسبت به نقض تقارن CP حساس است. به علاوه، با استفاده از دادههای آشکارساز‌های آزمایش مسافت طولانی نوترینو، مانند بازۀ انرژی نوترینوها و فاصله آشکارسازهای دور و نزدیک از منبع تولید نوترینو، محدوده‌های مشترک نقض نامساوی بل و CP را به دست آورده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

CP and Bell's inequality violation in the neutrino-antineutrino oscillations

نویسندگان [English]

 • S M Saberi Fathi
 • N Imani

Department of‎ Physics, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran‎

چکیده [English]

Bell's inequality has made the ability to find nonlocality in what happened by a numerical indicator. CP violation is one of the most important phenomena that occur in nature. It represents asymmetry in the matter and anti-matter in the universe. In this paper, we use a thought experiment to obtain a formalism of Bell's inequality of type CHSH for Majorana neutrino. This inequality is sensible to CP violation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CP violation
 • Bell's inequality
 • neutrino-antineutrino oscillations
 • majorana neutrino
 1. ‎ K S Hirata et al., Phys. Lett. B 205 (1988) 416.‎

 2. ‎Q R Ahmad et al.,(SNO Collaboration), Phys. Rev. Lett. 89 (2002) 011301.‎

 3. ‎ K Eguchi et al,. (KamLAND Collaboration), Phys. Rev. Lett. 90 (2003) 021802. ‎

 4. ‎M H Ahn et al., (K2K Collaboration), Phys. Rev. D 74 (2006) 072003.‎

 5. P Adamson et al., (MINOS Collaboration), Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 131802.‎

 6. ‎ P Adamson et al., (MINOS Collaboration), Phys. Rev. Lett. 106 (2011) 181801.‎

 7. ‎K Abe et al., (T2K Collaboration), Phys. Rev. Lett. 111 (2013) 211803.‎

 8. ‎M Tanabashi et al., (Particle Data Group), Phys. Rev. D, 98 (2018) and (2019) update., ‎‎030001.‎

 9. ‎ P F de Salas‏ ‏et al.‎‏ ‏‎, Front. Astron. Space Sci (2018).‎

 10. ‎ J S Bell, Physics 1 (1964) 195.‎

 11. ‎ C Schuler, bachlor theses, Wien university, (2014).‎

 12. ‎ M Nielsen and I Chuang, “Quantum Computation and Quantum Information”, Cambridge University Press; 1st Edition (2011).‎

 13. ‎ K Bartkiewicz et al., Phys. Rev. A 88 (2013) 052105.‎

 14. ‎R A Bertlmann, W Grimus, and B C Hiesmayr, Phys. Lett. A 289 (2001) 21.‎

 15. ‎M Thomson, ‘’Modern particle physics’’, New York: Cambridge University Press (2013).‎

 16. ‎ B R Martin and G Shaw, ‘’Particle Physics’’, John Wiley & Sons; 3rd edition, United ‎Kingdom, (2008).‎

 17. ‎ D d WU, Phys. Lett. B 96 (1980) 311.

 18. ‎ W N Cottingham, D A Greenwood , ’’An introduction to the standard model of particle ‎physics’’, Cambridge University Press, United Kingdom, (1998).‎

 19. ‎S Hannestad, (1997), arXiv:hep-ph/9701216.‎

 20. ‎ J Barranco, D Delepine, V Gonzalez Macias, C Lujan-Peschard, and M Napsuciale, (2014), ‎arXiv:1408.3219. ‎

 21. ‎ F Uchiyama, Phys. Lett. A 231 (1997) 295‎‏.‏

 22. ‎ R A Bertlmann and B C Hiesmayr, Workshop on Neutral Kaon Interferometry at the ‎‎\mathrm{\Phi}–factory‏, ‏ Frascati, (2006).‎

 23. ‎ M Courbage, T Durt, and M Saberi Fathi, J. Phys. A: Math. Theor. 40 (2007) 2773.‎

 24. ‎ S M Bilenky, arXiv:1408.2864v, (2014).‎

 25. ‎ J F Clauser, M A Horne, Shimony, and R A Holt, Phys. Rev. Lett.  24 (1970) 549‏.‏

 26. ‎ P Kooijman and N Tuning, ‘’Lectures on CP violation’’(or: The Physics of Anti-matter), ‎‎(2015).‎

 27. ‎ S M Bilenky, J Hoek,  and S T Petcov, Phys. Lett. B 94 (1980) 495.‎

 28. ‎ S M Bilenky, A Faessler, and F Simkovic, Phys. Rev. D 70 (2004) 033003.‎

 29. https://www-numi.fnal.gov/‎.‎


 


 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی