نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ‏

چکیده

در این مقاله شاخة نرمال مدل کیهان‌شناسی شامه‌ای DGP را در حضور یک میدان نرده‌ای‏ بر روی شامه به عنوان مولفة انرژی تاریک درنظرمی‌گیریم. با استفاده از روش سیستم دینامیکی، به تحلیل ویژگی‌های پایداری سیستم می‌پردازیم. خواهیم دید که یکی از متغیرهای جدید تعریف شده، λ، که به تابع پتانسیل میدان نرده‌ای‏ وابسته است نقش بسزایی در تحول عالم دارد. بر این اساس بحث را به دو قسمت λی ثابت و متغیر تقسیم می‌کنیم. با تقریب خوبی تمام نقاط بحرانی حاصل در حالت λی ثابت را به عنوان نقاط بحرانی لحظه‌ای در حالت λی متغیر در نظر می‌گیریم. به بررسی دو تابع پتانسیل میدان نرده‌ای‏ خاص می‌پردازیم: پتانسیل نمایی دوگانه و پتانسیل توانی وارون. تحول سیستم را در هر دو حالت مطالعه و دربارة سرنوشت عالم بحث می‌کنیم. ملاحظه می‌کنیم که تابع پتانسیل توانی وارون، به خوبی با عالم کنونی در توافق است ولی تابع پتانسیل نمایی دوگانه می‌تواند آینده‌ای متفاوت برای عالم پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of stability of brane induced gravity model in the ‎presence of a scalar field with various kinds of potential‎

نویسنده [English]

 • A Ravanpak

‎‎ Department of Physics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan‎, Iran

چکیده [English]

In this manuscript we consider the normal branch of DGP brane cosmological model in the presence of a ‎scalar field on the brane as the dark energy component. Using dynamical system approach we investigate ‎the stability properties of the system. We will see that one of the defined new variables lambda, that ‎depends on the potential function of the scalar field has a significant role in the evolution of the universe. ‎Therefore, we divide our discussion into two parts, the constant and the varying lambda. With a good ‎approximation we consider all the obtained critical points in the case of the constant lambda, as the ‎instantaneous critical points for the case of a varying lambda. We investigate two special scalar field ‎potential function: a double exponential potential and an inverse power law potential. In both of the cases we ‎study the evolution of the system and discuss the fate of the universe. We find that the inverse power law ‎potential function is in a good agreement with the current universe, but the double exponential potential ‎function can predict different future for the universe.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • dynamical system
 • DGP brane cosmology
 • scalar field potential ‎
 1. D Larson, et al., Astrophys. J. Suppl. 192 (2011) 16.

 2. V Sahni and A A Starobinsky, Int. J. Mod. Phys. D 9  (2000) 373.

 3. T Padmanabhan, Phys. Rev. D 66 (2002) 021301.

 4. H Farajollahi, A Ravanpak and G F Fadakar, Phys. Lett. B 711 (2012) 225.

 5. H Wei and R G Cai, Phys. Lett. B 660 (2008) 113.

 6. L Randall and R Sundrum, Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 4690.

 7. L Randall and R Sundrum, Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 3370.

 8. H Farajollahi and A Ravanpak, Phys. Rev. D 84 (2011) 084017.

 9. M Bouhmadi-Lopez, Nucl. Phys. B 797 (2008) 78.


10. D Dvali, G Gabadadze and M Porrati, Phys. Lett. B 485 (2000) 208.


11. L P Chimento, et al., J. Cosmol. Astropart. Phys. 0609 (2006) 004.


12. K Nozari, F Rajabi and K Asadi, Class. Quantum Grav. 29 (2012) 175002.


13. I Quiros, et al., Phys. Lett. B 670 (2009) 259.


14. A Ravanpak and G F Fadakar, Mod. Phys. Lett. A 34 (2019) 1950105.


15. I Quiros, et al., Phys. Lett. B 485 (2000) 208.


16. A Ravanpak and G F Fadakar, Class. Quantum Grav. 36 (2019) 235003.


17. C Deffayet, Phys. Lett. B 502 (2001) 199.


18. E J Copeland, and at al., Phys. Rev. D 71 (2005) 043003.


19. E J Copeland, et al., Int. J. Mod. Phys. D 15 (2006) 1753.


20. B J Barros and N J Nunes, Phys. Rev. D 93 (2016) 043512.


21. S C C Ng, N J Nunes and F Rosati, Phys. Rev. D 64 (2001) 083510.


22. A de la Macorra and G Piccinelli, Phys. Rev. D 61 (2000) 123503.


23. B Gumjudpai, Gen. Rel. Grav. 36 (2004) 747.


 


 


 

تحت نظارت وف ایرانی