نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده

پتاسیل ΛΛ نزدیک به جرم فیزیکی کوارک‌ها که توسط گروه هل. کیو. سی. دی. به تازگی با استفاده از نظریه‌ی کوانتوم کرومودینامیک بر روی شبکه استخراج شده است، با نتایج تجربی، بیشترین سازگاری را دارد. این پژوهش می‌کوشد انرژی بستگی و شعاع ماده برای حالت پایه‌ی هسته‌ی اگزوتیک هایپرونی (_ΛΛ^6)He را با به کارگرفتن این برهمکنش ΛΛ از طریق حل معادله‌های جفت‌ شدۀ فدیف محاسبه کند. سه نوع متفاوت و متداول برهمکنش‌های Λα، پتانسیل‌ نوع آیزل، پتانسیل تک گاوسی و پتانسیل مااِدا - اشمیت در این پژوهش امتحان شد. تحلیل‌های عددی در (_ΛΛ^6)He با بهره‌گیری از سه مدل برهمکنش ΛΛ و سه مدل برهمکنش پدیده‌شناختی Λα منجر به مقدار انرژی بستگی حالت پایه بین "7/197" تا "8/408" مگاالکترون‌ولت و مقدار شعاع ماده در بازه‌ی "1/731" تا "1/954" فرمی شد. نتایج عددی نشان می‌دهد نزدیک‌ترین مقدار به مقدار تجربی انرژی بستگی حالت پایه وقتی رخ می‌دهد که در آن از پتانسیل ΛΛ‌ی هل. کیو. سی. دی. در t⁄a=12 و پتانسیل Λα از نوع پدیده شناختی مااِدا - اشمیت استفاده شود. همچنین ویژگی‌های هندسی سیستم (_ΛΛ^6)He مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of phenomenological Λα potentials in (_ΛΛ^6)He hypernuclei by using modern ΛΛ potential derived from lattice QCD

نویسندگان [English]

 • Faisal Etminan
 • Seyyede Farimah Farsad

Department of Physics, University of Birjand,‎‏ ‏Birjand, Iran

چکیده [English]

Recently, the ΛΛ potential at nearly physical quark masses has been calculated in the lattice QCD simulations by the HAL QCD Collaboration which are the most consistent potential with the experimental data. In this study making use of this ΛΛ interaction the binding energy and the radius matter for the ground state of hypernucleus (_ΛΛ^6)He is calculated via solving the coupled Faddeev equations. Here, for the Λα interaction; three different and common types of interactions, the Isle-type potential, the single Gaussian potential and the Maeda-Schmidt potential are examined. Numerical analyzes for (_ΛΛ^6)He using three ΛΛ interaction models and three models of phenomenological Λα interaction lead to the values of ground state energy between 7.197 and 8.408 MeV, and the value of the radius of matter in the range of 1.731 to 1.954 fm. Numerical results show that the minimum value of ground state binding energy, which is closest to the experimental value, occurs when one uses the HAL QCD ΛΛ potential at lattice time t⁄a=12 and the MS phenomenological type Λα potential. Also, the geometrical properties of (_ΛΛ^6)He system are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • (_ΛΛ^6)He hypernuclei
 • HAL QCD ΛΛ potential
 • Λα potential
 • three-body cluster systems
 1. D J Prowse, Rev. Lett. 17 (1966) 782.
 2. H Takahashi, et al., Phys. Rev. Lett. 87 (2001) 212502.
 3. J K Ahn, et al., Phys. Rev. C 88 (2013) 014003.
 4. E Hiyama and K. Nakazawa,  Rev. Nucl. Part. Sci. 68 (1) (2018) 131.
 5. M M Nagels, T A Rijken, and J J de Swart, Rev. D 15 (1977) 2547.
 6. V G J Stoks and Th A Rijken, Rev. C 59 (1999) 3009.
 7. K S Myint, S Shinmura, Y Akaishi, Phys. J. A 16 (2003) 21.
 8. N Ishii, S Aoki, and T Hatsuda, Rev. Lett. 99 (2007) 022001.
 9. K Sasaki, et al., Nucl. Phys. A 998 (2020) 121737.
 10. L Fabbietti, V M Sarti, and O V Doce, Rev. Nucl. Part. Sci. 71 (2021) 377.
 11. S Acharya, ALICE Collaboration, Nature 588 (2020) 232.
 12. I Filikhin and A Gal, Nucl. Phys. A 707 (3) (2002) 491.
 13. R H Dalitz and B Downs, Rev. 111 (1958) 967.
 14. Y Kurihara, Y Akaishi, and H Tanaka, Theor. Phys.71 (1984) 561; B. Zeitnitz,“Few Body Problem in Physics”, Elsevier, New York, II (1984).
 15. Y Kurihara, Y Akaishi, and H Tanaka, Rev. C 31 (1985) 971.
 16. S Maeda and E W Schmid, “Few-body Problem in Physics” vol 2 ed B Zeitnitz (Amsterdam: Elsevier) (1984).
 17. M Zhukov, et al., Phys. Rep. 231 (4) (1993) 151.
 18. J Casal, et al., Phys. Rev. C 102 (2020) 064627.
 19. J Casal Berbel, D. thesis, Universidad de Sevilla (2016).
 20. A A Rajabi, J. Phys. Res. 5, 2 (2005) 37.
 21. T Motoba, H Bando, and K Ikeda, Theor. Phys. 70 (1983) 189.
 22. O Portilho, S A Coon, J. Phys. G 17 (1991) 1375.
 23. S Oryu, et al., Few-Body Systems 28 (2000) 103.
 24. E Cravo, A C Fonseca, and Y Koike, Rev. C 66 (2002) 014001.
 25. D H Davis, in: LAMPF Workshop on Physics, eds. B F Gibson, W R Gibbs, M B Johnson, AIP Conf. Proc., Vol. 224 (AIP, New York, 1991) 38.
 26. Y C Tang, R C Herndon, Rev. B 138 (1965) 637.
 27. B F Gibson, A Goldberg, and M S Weiss, Rev. C 6 (1972) 741.
 28. K Ikeda, H Bando, and T Motoba, Theor. Phys. Suppl. 81 (1985) 147.
 29. T Yamada, C Nakamoto, Rev. C 62 (2000) 034319.
 30. S B Carr, I R Afnan, and B F Gibson, Phys. A 625 (1997) 143.

تحت نظارت وف ایرانی