نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک_دانشکده علوم_دانشگاه کوفه

چکیده

در این مقاله، نانومیله‌های اکسید روی دوپ شده با نیکل (NRs) با غلظت‌های (0٪، 1٪، 2٪ و 4٪) با موفقیت بر روی لام‌های شیشه‌ای توسط CBD رسوب‌گذاری حمام شیمیایی در دمای (85-90) درجه سانتی گراد رشد کردند. پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و طیف UV-Vis برای مشخص کردن فیلم‌های تهیه‌شده انجام شد. نتایج اندازه گیری پراش پرتو ایکس نمونه ها نشان داد که تمامی فیلم های تهیه شده از ساختار بلوری از نوع شش ضلعی با غلبه رشد در جهت (002) و کاهش شدت مشخصه پیک با افزایش می باشد. نیکل دوپ شده. تصاویر FESEM میانگین قطرهای ZnO NRs، Ni (1%) NRs، Ni (2%) NRs و Ni (4%) NRs را نشان می دهد، افزایش واضحی در نرخ میانگین قطرها با افزایش درصد دوپینگ وجود دارد. . فاصله نواری لایه‌های دانه ZnO و نانومیله ZnO بدون دود / شیشه به ترتیب 3.25 eV و 3.2 eV بود. مقادیر شکاف انرژی نوری ZnO دوپ شده با نیکل در حدود (3.12، 3.09، 3) eV با افزایش نرخ دوپینگ است. نتایج اندازه‌گیری‌های نوری و ساختاری همچنین شامل محاسبه پارامترهای میکرو کرنش (ε)، در مورد فیلم‌های اکسید روی دوپ شده با نیکل (0٪، 1٪، 2٪ و 4٪) برای (100)، (002)، و (101) بود. ).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ni_ZnO doped nanorod/glass prepared by chemical bath deposition.

نویسندگان [English]

  • Hadeel Abdulrahman
  • hussein alshemirti

Department of Physics_College of Science_University of Kufa

چکیده [English]

In this paper, Ni-doped ZnO nanorods (NRs) with concentrations of (0%, 1%, 2%, and 4%) were successfully grown on glass slides by Chemical bath deposition CBD at (85-90) °C. X-ray diffraction (XRD), Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM), and UV- Vis spectrum were performed to characterize the prepared films. The results of the X-ray diffraction measurements of the samples showed that all the prepared films were of a crystalline structure of the hexagonal type with the dominance of growth in the (002) direction and a decrease in the intensity of the peak characteristic with increased Ni-doped. The FESEM images show the average diameters of ZnO NRs, Ni (1%) NRs, Ni (2%) NRs and Ni (4%) NRs, there is a clear increase in the rate of the average diameters by increasing the percentage of doping. The band gap of seed layers ZnO and undoped ZnO nanorods /glass was found to be 3.25 eV and 3.2 eV respectively. The values of the optical energy gap of Ni-doped ZnO are about (3.12, 3.09, 3) eV with an increase in the rate of doping. The results of the optical and structure measurements also included calculating parameters micro strain (ε),about the Ni doped ZnO (0%, 1%, 2%, and 4%) films for (100),(002),and(101).

کلیدواژه‌ها [English]

  • SeedLayer
  • CBD
  • Ni-doped ZnO
  • Nanorod

تحت نظارت وف ایرانی