نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش گروه بازبهنجارش میدان میانگین و گروه بازبهنجارش میدان میانگین سطحی - کپه ای خواص بحرانی مدلهای اسپینی هایزنبرگ و XY بر روی شبکه مکعبی ساده بررسی می شود. دمای بحرانی و نماهای بحرانی, که مشخص کننده رده جهانشمولی این دو مدل هستند, برای خوشه های 1, 2, 3 و 4 اسپینی به صورت تحلیلی محاسبه و با نتایج روشهای دیگر مانند مونت کارلو و سری دماهای بالا مقایسه شده اند که تطابق خوبی با نتایج به دست آمده مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical properties of the classical Heisenberg and XY models : A mean field renormalization group study

نویسندگان [English]

  • A. Sadeghi
  • F. Shahbazi

چکیده [English]

 Using both mean field renormalization group (MFRG) and Surface-Bulk MFRG (SBMFRG), we study the critical behavior of the classical Heisenberg and XY models on a simple cubic lattice. Critical temperatures as well as critical exponents, characteristic the universality classes of these two models were calculated, analytically for1, 2, 3 and 4 spin clusters. The results are in good agreement with higher accurate methods such as Monte Carlo and High- temperature series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • renormalitation group
  • mean field theory

تحت نظارت وف ایرانی