نویسندگان

چکیده

در این مقاله نوکلئون را بر اساس مدل کوارک های تشکیل دهنده مورد بررسی قرار می دهیم. مدل کوراک های تشکیل دهنده مبتنی بر نیروهای فوق مرکزی بین سه کوارک و پتانسیل بین این کوارک ها در نوکلئون است. پتانسیل بین کوارک ها, فوق مرکزی است و فقط تابعی از فوق شعاع می باشد. پتانسیل در نظر گرفته شده, متشکل از چهار برهمکنش است,1- پتانسیل فوق کولنی ناشی از بار رنگ, 2- پتانسیل نوسانی, 3- پتانسیل ناشی از برهمکنش کوارک گلوئون, 4- پتانسیل ناشی از برهمکنش اثرات اسپینی کوارکها. در این مقاله نخست معادله دیراک را با در نظر گرفتن این برهمکنش ها به طور دقیق و تحلیلی حل نموده سپس پتانسیل های ناشی از اثرات اسپین - ایزواسپین و ایزواسپین - ایزواسپین را به صورت جملات اختلالی در نظر گرفته و جابه جایی مرتبه اول انرژی را محاسبه نموده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hypercentral constituent quark model and the hyperfine dependence potential

نویسندگان [English]

  • M. R. Shojaei
  • A. A. Rajabi

چکیده [English]

  In this article nucleons are discussed based on constituent quark model. This model aims at studying the forces among three particles and the corresponding standard two-body potential contribution. The quark potential contains a hypercentral interaction. The confining potential is composed of four components,color charge, the oscillatory potential, the interaction quark and neutral gluon, and the dipole – dipole electromagnetic interaction. Dirac equation can be solved carefully and analytically by means of these potentials. In addition to the above potentials, there is a hyperfine potential which is related to isospin – isospin and spin –isopin interactions. These potentials were considered as perturbation potentials and their energy shift was calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dirac equation
  • hypercentral
  • Jacobian coordinate
  • hyperfine-isospin

تحت نظارت وف ایرانی