نویسندگان

چکیده

ترازهای انرژی در پتانسیل هسته های غیرکروی را می توان به وسیله مدل نیلسون تعیین کرد. اما مدل نیلسون تغییر شکل هسته را به گونه ای در نظر می گیرد که هسته دارای تقارن محوری باشد. ما سعی کرده ایم که ترازهای انرژی هسته های غیرکروی را با فرض این که تغییر شکل به گونه ای باشد که هسته را به صورت بیضوی در نظر بگیریم, به وسیله اختلال مرتبه اول واگن توسط برنامه کامپیوتری به دست آوریم. هامیلتونی اصلی H عبارتست از هامیلتونی مدل لایه ای هسته ای Ho و جمله اختلالی H1, ما این معادلات را برای اعداد کوانتمی N, l, j, W متناظر با پارامترهای مدل نیلسون و مدل تغییر شکل یافته سه محوری, برای مقادیر l=1, 2, 3, j= 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 و N=1, 2, 3 حل کرده و ترازهای انرژی مربوطه را رسم کرده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of solid-liquid phase transition using the modified weighted density approximation of inhomogeneous hard sphere systems

نویسندگان [English]

  • M. Farhad Rahimi
  • Vahid Mirzaei
  • Rahim Khabaz

چکیده [English]

 The energy levels of deformed nuclei could be determined by Nilsson model. In this model the deformation of a nucleus has an axial symmetry, but we have considered the energy levels of a non-spherical nucleus as an elliptic form, and solved it by a degenerate first order perturbation method. The original Hamiltonian is a mixture of Spherical Shell Model Hamiltonian and a perturbation term. We have solved this Hamiltonian with the quantum numbers corresponding to Nilsson model-parameters and deformed 3-axial model for the values of , then we obtained the corresponding energy levels and plot them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nilsson model
  • 3 axial deformed nuclear model
  • energy levels of deformed nuclei

تحت نظارت وف ایرانی