نویسنده

چکیده

در این مطالعه, روشی برای تبدیل معادله انتگرالی تکین دار لیپمن- شوینگر به یک معادله جبری ماتریسی ارایه شده است. این روش برای محاسبه عناصر ماتریسی عملگرهای واکنش و گذار به ترتیب بر روی محور حقیقی و صفحه مختلط به کار رفته است. با داشتن مقدار عناصر ماتریسهای واکنش و گذار در روی پوسته انرژی هم جابه جاییهای فاز و هم دامنه های جزیی پراکندگی و سطح مقطعهای جزیی قابل محاسبه اند. روش ارایه شده برای کوادراتورهای گوسی مبتنی بر چند جمله ایهای لژاندر, لاگور, هرمیت, ژاکوبی, چبیشف و عام چبیشف مناسب است و انتخاب نقاط گرهی و توابع وزنی به نوع مساله و نظر کاربر بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A numerical method to solve the Lippmann-Schwinger integral equation with radial interaction potentials

نویسنده [English]

  • E. Ghanbari Adivi

چکیده [English]

  A method is presented to reduce the singular Lippmann-Schwinger integral equation to a simple matrix equation. This method is applied to calculate the matrix elements of the reaction and transition operators, respectively, on the real axis and on the complex plane. The phase shifts and the differential scattering amplitudes are computable as well as the differential cross sections if the R- and/or T-matrix elements on the energy-shell are known. The method is applicable by using the Gaussian quadratures based on the Legenre, Laguer Chebyshev and shifted Chebyshev polynomials. Choosing the nodal points and weight functions depends on the aspects of the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lippmann-Schwinger equation
  • transition matrix
  • reaction matrix
  • phase shifts
  • Gaussian quadratures

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی