نویسندگان

چکیده

شیشه های چلکاجنید از قبیل سولفید آرسنیک به علت دارا بودن ضریب شکست غیر خطی بالا اخیرا توجه زیادی را برای کاربردهای سؤیچینگ به خود جلب نموده اند. با استفاده از دو روش جارون - z و روش ترکیب چهار موج تبهگن ضرایب ثابت نوری شیشه های سولفید آرسنیک As2S3 در دو شکل لایه نازک و کپه ای (Bulk) محاسبه گردیده اند. این محاسبات بر اساس برازش نتیجه های تجربی و روابط نظری حاصل شده اند. هم خوانی خوبی بین نتایج به دست آمده از دو روش بالا دیده می شود. ضریب شکست غیر خطی3×10-17m2/wو ضریب جذب غیر خطی  β=0.29 cm/GW بدست آمده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurements of non-linear optical constants of chalcogenide glasses using Z-scan and the degenerate four wave mixing (DFWM) techniques

نویسندگان [English]

  • A. Zakery
  • B. Hosseiny
  • S. E. Pourmand

چکیده [English]

Chalcogenide glasses such as arseic sulfide(As2 S3 ) have attracted attention for applications such as all-optical switching in high speed communication. This is due to their high non-linear refractive-index. Z-scan and the Degenerate four wave mixing (DFWM) techniques can be used to measure the non-linear refractive index n 2 and the two photon absorption coefficient β . A simaltanous closed-aperture and open-aperture Z-scan experimental set up was used to obtain the experimental results. The results were then fitted into a theoretical formula. Values of n2=3×10-17m2/W and β= 0.29 cm/GW have been obtained. DFWM measurements were made on arsenic sulfide films. A Box-cars forward geometry was used in these measurements. Experimental results based on non-phase matched signals were again fitted into a theoretical formula and a value of n2 =3.9×10-17 m2 /W was obtained .

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-linear optical constsants of chalcogenide glasses
  • Z-scan and the degenerate four wave mixing

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی