نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی می شود تا کوانتش برزین روی فضای هیلبرت تصویری(P(H مجددا فرمولبندی شود تا از این طریق رابطه (پاد) کوانتش برزین با فرمولبندی هندسی مکانیک کوانتومی آشکار شود. خواهیم دید از این طریق بروشنی می توان دینامیک در کوانتش برزین را مورد مطالعه قرار داد و از کوانتش برزین حد کلاسیک فرمولبندی هندسی مکانیک کوانتومی را به دست آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geometric formulation of Berezin deformation quantization

نویسنده [English]

  • R. Roknizadeh

چکیده [English]

  In this paper we try to formulate the Berezin quantization on projective Hilbert space P(H) and use its geometric structure to construct a correspondence between a given classical theory and a given quantum theory. It wil be shown that the star product in berezin quantization is equivalent to the Posson bracket on coherent states manifold M, embodded in P(H), and the Berezin method is used to define a classical limit for geometric quantum mechnics. With this construction to all of the quantum observables are associated their covariant symbols, which form a poisson algebra on P(H) and since the corresponding classical phase space has a natural Poisson structure, the Berezin quantization is then a systematic procedure to relate these tow piosson algebras.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Berezin quantization
  • geometric quantum mechanics
  • deformation quantization

تحت نظارت وف ایرانی