نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر صحیح کوانتومی هال با اعمال ناخالصی, به دو صورت تابع دلتای دیراک و تابع گوسی به روش تبدیل پیمانه ای بررسی شده است. در حضور این ناخالصیها, ترازهای لاندائو به دو دسته ترازهای گسترده و جایگزیده تبدیل شده و پله هال ایجاد می گردد. در ادامه یک ناخالصی به صورت نقطه کوانتومی به سیستم دارای ناخالصی, اضافه می شود و مشاهده می گردد که افزایش پهنا و ارتفاع نقطه کوانتومی در جهت از بین بردن پله عمل می کند و در نهایت اثر کوانتومی هال محو می شود. نتایج محاسبات عددی در این مقاله, بیان لافلین را در توجیه اثر کوانتومی هال تایید می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of integer quantum Hall effect in impurity systems by gauge

نویسندگان [English]

  • S. Ramezani Sani
  • A. Firooznia
  • A. Morteza Ali
  • M. R. Sarkardei

چکیده [English]

In this paper we study the integer quantum Hall effect (IQHE) on the systems with different types of impurities in delta and gaussian forms. The Landau energy levels in the presence of impurity split in two different levels,the extended and localized levels, emerging then the Hall step. Finally, we add a specified form of a quantum dot potential to a system with impurity, and observed that increasing the width and height of quantum dot result in removing the Hall step and disappearing the Hall effect. The numerical calculations are in a good agreement with Laughlin’s argument and Prange’s calculation of quantum hall effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mesoscopic systems
  • quantum Hall effect
  • gauge invariance
  • quantum dots

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی