نویسندگان

چکیده

هدف ما در این مقاله یافتن آثار مشاهده پذیر از روابط جابه جاگری تعمیم یافته است. برای این منظور در ابتدا به دو مساله در مکانیک کوانتومی با فرض کمینه طول می پردازیم. نخست با استفاده از بررسی اختلالی طیف اتم هیدروژن در مکانیک کوانتومی با جبر رابطه عدم قطعیت کمینه طول و مقایسه نتایج حاصل با مقادیر تجربی تخمینی از طول کمینه به دست می آوریم. سپس به عنوان بررسی اثرات فرض کمینه طول در مکانیک آماری و چگالی حالت های فضای فاز, مساله محاسبه جرم حدی برای کوتوله های سفید را مورد مطالعه قرار داده و تلاش می کنیم جرم حدی برای کوتوله های سفید را با این فرض تصحیح کنیم. در پایان به بررسی برخی جنبه های کلاسیکی روابط عدم قطعیت کمینه تکانه می پردازیم. سپس قانون سوم کپلر را با این فرض تصحیح کرده و کاربردی برای آن پیشنهاد می کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A semi-classical study of some generalized commutators

نویسندگان [English]

  • B. Mirza
  • M. Dehghani

چکیده [English]

  Our aim in this paper is to find the observable effects of the generalized commutators. For this purpose we investigate two problems in quantum mechanics with minimal length procedure. Firstly, we study hydrogen atom energy levels via minimal length uncertainty relation algebra. From comparing our results, with experimental data we estimate an upper limit for minimal length. Secondly, we investigate statistical mechanics and density of states in phase space via minimal length uncertainty relation and find a correction for white dwarf mass limit. Finally, we study classical implication of minimal momentum uncertainty relations. With this procedure we have corrected the Keplerian third law and some results have been obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimal length uncertainty relations
  • semi classical approximation
  • quantum gravity

تحت نظارت وف ایرانی