نویسنده

چکیده

در این مقاله , گذار مات در مدل هابارد دوبعدی با استفاده از روش تقریبی وردشی خوشه‌ای بررسی شده است. پتانسیل گذار برای شبکه مربعی تقریباًUc ≈ 2  و برای شبکه مثلثی به‌دست آمده است. مقایسه‌ای بین نتایج به‌دست آمده از روش وردشی خوشه‌ای و سایر روشهای تقریبی خوشه‌ای کوانتمی انجام شده است. محاسبات انجام شده در دمای صفر و برهم کنش قوی نشان می‌دهد که گذار مات هم در شبکه مثلثی و هم در شبکه مربعی در مقایسه به سایر روشها در مقادیر کوچکتری از U انجام می‌پذیرد. همچنین گذار مات در حد ترمودینامیکی (شبکه نامحدود) با استفاده از برونیابی به حد بینهایت به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mott metal-insulator transition in half-filled two-dimensional Hubbard models

نویسنده [English]

  • Peyman Sahebsara

چکیده [English]

We study the Mott transition in the two dimensional Hubbard model by using the variational cluster approximation. The transition potential obtained is roughly Uc ≈ 2 and 6 for square and triangular lattices, respectively. A comparison between results of this approximation and other quantum cluster methods is presented. Our zero-temperature calculation at strong coupling show that the transition on the triangular and square lattices occur at lower values of compared with other numerical techniques such as DMFT, CDMFT, and DCA. We also study the thermodynamic limit by an extrapolation to infinite size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hubbard model
  • Mott transition
  • VCA
  • spectral function
  • density of states
  • quantum cluster methods

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی