نویسندگان

چکیده

  پدیده آوادرخش تک‌حبابی در سیّال آب, بدون حرکت انتقالی حباب آوادرخشنده انجام می‌شود. اگر حباب در سیّالی مانند مایعات آلی یا اسیدها ایجاد شود و توسط امواج صوتی در شرایط مناسب تحریک شود حباب علاوه بر تولید نور حرکت انتقالی نیز انجام می‌دهد که به آوادرخش متحرّک معروف است. ویژگی این سیّالات در ایجاد حرکت انتقالی در طی آوادرخش, چسبندگی آنها در مقایسه با آب است. در این مقاله ویژگیهای داخلی (شعاع, سرعت دیواره حباب و دمای گاز داخل حباب) و ویژگیهای انتقالی حباب (مسیر حرکت و سرعت حباب) مورد بررسی قرار گرفته و مقادیر آنها از طریق شبیه‌سازی عددی محاسبه شده است. در شبیه‌سازی حباب آوادرخشنده متحرّک, افزون بر معادله رایلی-پلست که حرکت شعاعی دیواره حباب را توصیف می‌کند و معادله مربوط به دمای درون حباب, باید معادله حرکت انتقالی حباب را نیز به دست آورد و این معادلات جفت شده را حل کرد. یکی از نتایج مهم به دست آمده در این مقاله افزایش دمای بیشینه حباب با کاهش فاصله آن از مرکز بالون است. همین نتیجه برای شدّت نور گسیل شده نیز قابل پیش‌بینی است. بدین وسیله راهی برای آزمایش بر روی حبابهای آوادرخشنده متحرّک پیشنهاد کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the moving single bubble sonoluminescence

نویسندگان [English]

  • M. AliAsgarian
  • S. Z. Kalantari

چکیده [English]

  Moving single bubble sonoluminescence has been discovered after searches to find the fluids other than water for observing SBSL. The main property of these fluids is their more viscosity rather than water. In this paper, after introducing the forces which act on sonoluminescing bubble, the moving of the bubble have been simulated. For this purpose, the bubble’s equation of motion is coupled with the Rayleigh-Plesset and temperature equations. For solving these equations we have used the Runge-Kutta method. We have shown that the path of the bubble is the same as an ellipsoidal movement near the center of the flask. One of the main results of this simulation is that the maximum temperature (at collapse moment) of the bubble is increased by reducing the distance of the bubble from the center of flask. Due to direct relation between light emission and the temperature of the bubble, the same result can be get for intensity of the light. In other words, we have shown that the intensity of the emitted light from bubble oscillates. Accordingly we propose that the measurement of the light oscillation from the moving bubble is as a criterion for experiment on moving single bubble sonoluminescence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moving single bubble sonoluminescence
  • Rayleigh-Plesset equation

تحت نظارت وف ایرانی