نویسندگان

چکیده

  مزون از یک کوارک و یک پادکوارک تشکیل شده است که تحت تأثیر ترکیبی از پتانسیلهای نوسانی نگهدارنده و رنگ حرکت می ­ کنند. با توجه به اینکه کوارکها ذراتی با اسپین می­باشند لذا پتانسیل برهم­کنش اسپین ـ اسپین نیز وجود دارد. همچنین برای کوارکهای u و d ایزواسپین داریم . همچنین پتانسیلهای مربوط به اثر ایزواسپین ـ ایزواسپین و اثر اسپین ـ ایزواسپین را باید در نظر گرفت. با مقایسه طیف مزونهای به‌دست آمده با مقدار محاسبه شده در این مدل می­توان دریافت که کوارک - پادکوارک تشکیل دهنده مزونها در کدام حالت ‌یکتایی و یا سه­تایی از نظر اسپین و ایزواسپین قرار دارند. با استفاده از این مدل چگونگی آرایش حالات اسپین و ایزواسپین مربوط به هر مزون به‌دست می‌آید .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mesons states and their dependence on spin and isospin

نویسندگان [English]

  • A A Rajabi
  • N Salehi

چکیده [English]

  Meson is composed of one quark and one antiquark moving under the effect of confinement, oscillating and color potentials. Since quarks are particles with spin , there is a spin-spin interaction potential. Also we have isospins for u and d quarks and we can consider related potentials on isospin-isospin and spin-isospin effects. By comparing the given meson spectrum with the amount calculated in this model, it can be inferred that mesons quark-antiquark are in a state of singlet or triplet regarding spin and isospin. By using this model, the states of configuration spin-isospin of each meson can be calculated

کلیدواژه‌ها [English]

  • mesons
  • spectrum
  • quark
  • confinement potential
  • color potential

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی