نویسندگان

چکیده

  اثر آلایش نانو فیلامانهای کربنی در ابررساناهای دمای بالا سری 123 برروی پارامترهای ابررسانایی بررسی گردیده‌اند. نمونه‌ها با میـزان آلایش 0/0-1wt% به روش استاندارد حالت جامد ساخته شدند. داده‌های XRD تک فاز بودن نمونه‌ها را تایید می‌کند. تصاویر SEM وجود نانو فیلامانهای کربنی را که می‌تواند در تقویت ارتباطات ضعیف نقش ایفا و Jc را افزایش داده نشان می‌دهند. اندازه‌گیریهای مقاومت و‌یژه مقدار بهینه TCرا در مقدار آلایش 0/03wt% ارائه می‌دهند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nano filaments (CNT & CNF) and 123 systems

نویسندگان [English]

  • S Dadras
  • V Daadmehr

چکیده [English]

  The effects of carbon nano filaments on the superconducting properties of Y-123 compound were studied. Samples were synthesized using standard solid-state reaction technique by adding CNT up to 1 wt %. The XRD data confirm the single phase orthorhombic structure for all the samples. The SEM of samples shows existence of CNTs which can powered the weak links that increase the . We obtained changes in critical temperature , by changing CNT doping amount in Y-123 systems, and TC have an optimum in 0.3 wt% CNT doping .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon nano filaments
  • Y-based cuprates
  • weak links
  • critical current density

تحت نظارت وف ایرانی