نویسنده

دانشگاه سمنان

چکیده

در این تحقیق ساختار پنگوئن QCD معرفی و تا تقریب مرتبه دوم محاسبه شده است. دامنه واپاشیهای مربوط به پنگوئن QCD در مدل کوارک در مرتبه اول و دوم محاسبه شده است. دامنه پنگوئن QCD در پایینترین مرتبه αs برای واپاشی فرآیندهای مرتبه اول به‌صورت b→qkg→qkqiqj و مرتبه دوم به‌صورت (b→qkqiqj→ qkqiqjg→ qkqiqj (qoqp < /sub> محاسبه شده است. آهنگ زمانی واپاشیهای مختلف کوارک b تا تقریب مرتبه اول و دوم پنگوئن QCD محاسبه شده است. ملاحظه می‌کنیم که آهنگ زمانی واپاشیهای مرتبه دوم نسبت به مرتبه اول در واپاشیهای کوارک b بسیار کوچک است. با محاسبه نسبت تناسب واپاشیهای کوارک b - پادکوارک b ، ملاحظه می‌کنیم که تقریب مرتبه دوم پنگوئن QCD در این واپاشیها ناچیز و قابل صرف‌نظر کردن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Penguin decays in b quark

نویسنده [English]

  • H Mehrban

چکیده [English]

In this research, we are going to study the QCD penguin structure and calculate the second order approximation. The amplitude of decays related to QCD penguin in the quark model up to the first and second orders were calculated. We calculated the amplitude of QCD penguin on lowest order of αs for the first order of the decay processes b→qkg→qkqiqj and for the second order of the decay processes b→qkqiqj→ qkqiqjg→ qkqiqj(qoqp < /sub>). We calculated the decay rates of the first and second order of QCD penguin for various b quark decays. We consider that, the second order of QCD penguin of b quark decays to be much smaller than the first order. We calculated the branching ratios of b quark- b antiquark decays and assuming that we can ignore the second order of QCD penguin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • QCD Penguin
  • quark model
  • b quark
  • decay rate
  • branching ratios

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی