نویسندگان

دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

چکیده

ارتفاع سد شکافت برای هسته‌های مرکب تشکیل شده در پنج سیستم شکافت هسته‌ای 16O+208Pb، 16O+209Bi، 16O+232Th، 16O+238U و 16O+248Cm در گستره انرژی MeV90 تا MeV 215 محاسبه گردید. روش محاسبه، مبتنی بر داده‌های تجربی ناهمسانگردی زاویه‌ای پاره‌های شکافت در نظر گرفته شد. توزیع زاویه‌ای پاره‌های شکافت با مدلهای حالت گذار توصیف می‌شود. بدین منظور از دو مدل، یکی مدل آماری نقطه زینی استاندارد و دیگری مدل آماری نقطه انقطاع استفاده می‌گردد. نامهای پیشنهادی برای دو مدل بستگی به نقطه تعیین مشخصات نهایی پاره‌های شکافت دارد. در مدل آماری نقطه زینی استاندارد به کار گرفته شده در این مقاله، تکانه زاویه‌ای هسته مرکب را I و تصویر تکانه را در راستای محور تقارن هسته مرکب K فرض می‌کنیم. برای توصیف کمی پاره‌های شکافت فرض می‌کنیم که الف) پاره‌های شکافت در امتداد محور تقارن هسته‌ای جدا می‌شوند و ب) اگر چه Kیک عدد کوانتومی خوش تعریف بین گذار هسته از وضعیت اولیه تا نقطه زین نیست، دور از نقطه زینK یک عدد کوانتومی خوش تعریف است. مدل آماری حالت گذار برای دو موقعیت یکی بدون تصحیح گسیل نوترون و دیگری با اعمال تصحیح گسیل نوترون در محاسبات به‌کار گرفته شد. تصحیح گسیل نوترونهای قبل از نقطه انقطاع، به‌طور قابل قبولی داده‌های ناهمسانگردی زاویه‌ای اندازه‌گیری شده را توجیه نمود. در این مقاله، ارتفاع سد شکافت را برای دو هسته فوق سنگین محاسبه نمودیم که تا کنون به طریق تجربی اندازه گیری نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of fission barrier height for induced fission reactions with 16O at several energies

نویسندگان [English]

  • S Soheyli
  • F Alizadeh

چکیده [English]

We have calculated the fission barrier height for 16O+208Pb, 16O+209Bi, 16O+232Th, 16O+238U and 16O+248Cm systems in energy range between 90 MeV to 215 MeV. This method is based on the experimental data for angular anisotropies of fission fragments. In present work, we have used the transition state model (STM) for two different cases: the first case is without neutron emission correction and the second case is with neutron emission correction. In this paper, we have predicted the fission barrier for the two super heavy nuclei that were not reported previously with experimental methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fusion
  • fission
  • saddle point model
  • angular anisotropy
  • fission barrier height

تحت نظارت وف ایرانی