نویسندگان

چکیده

برای کامل کردن مدل کیسه‌ای (MIT)، برهم‌کنش فوق مرکزی برای محاسبه خواص استاتیکی پروتون که شامل کوارکهای بالا و پایین می‌باشد، به کار برده شده است. ما یک دیدگاه نظری را برای ساختار داخلی پروتون، به‌صورت برهم‌کنش فوق مرکزی سه ذره‌ای برای کوارکها ارایه کرده‌ایم، که در این مدل پروتون را به‌صورت یک کیسه در نظر گرفته‌ایم. نتایج حاصل را از شکل پتانسیل در فضای 6 بعدی، که در حقیقت برای فواصل کوتاه و ناشی از اثر بار رنگ می‌باشد و به‌صورت یک جمله فوق رنگ در نظر گرفته شده، شرح می‌دهیم. ما تابع موج نسبیتی برای کوارکها را در یک پتانسیل فوق مرکزی اسکالر- برداری به‌صورت تحلیلی محاسبه کرده‌ایم. در نهایت مولفه عمودی بردار جریان روی سطح کیسه پروتون را که برآورده کننده شرایط تعادل برای محبوسیت کوارکها می‌باشد، صفر در نظرگرفته‌ایم و نتایج حاصل را به‌صورت خواص استاتیکی ارایه کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculating charge radius for proton with hyper central interacting color potential

نویسندگان [English]

  • H Tayer
  • AA Rajabi

چکیده [English]

An improved M.I.T. bag model with hyper central interaction is used to calculate the charge radius for proton containing u and d quarks. We present a theoretical approach to the internal structure of three-body hyper central interacting quarks in a proton, in which we take proton as a bag. We discuss a few of results obtained using a six-dimension potential, which is attractive for small separation, originating from the color charge of hyper color term. We calculate the relativistic wave function for quarks in a scalar-vector hyper central potential, analytically. Finally, vanishing the normal component of vector current at the surface of the proton bag as a boundary condition equivalent to confinement. The calculated charge radius for proton is better than in the uncorrected versions of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dirac equation
  • hyper central interaction
  • color potential
  • vector current
  • charge radius

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی