نویسنده

دانشگاه سمنان

چکیده

در این تحقیق از هامیلتونی مؤثر و مدل کوارک استفاده شده است. با استفاده از آنها آهنگ واپاشی‌های ماده- پاد ماده کوارک b مورد بررسی قرار گرفته است. تئوری هامیلتونی موثر شرح و از آن برای محاسبه آهنگ واپاشی‌های عملگرهای جریان- جریان (Q1,2)، پنگوئن QCD (Q3,…,6)، دو قطبی مغناطیسی (Q8) و پنگوئن الکتروضعیف (Q7,…,10) استفاده شده است. ساختار پنگوئن گلئونی هادرونی واپاشی‌های کوارک b، b→qkg→qkqiqj، به‌واسطه ضرایب ویلسون هامیلتونی مؤثر مورد مطالعه قرار گرفته است. نسبت تناسب واپاشی‌های کوارکb ، b→qiqkqj، qi{u,c}, qk{d,s} و qj{u,c{، در حالت شاخه‌ای، هامیلتونی مؤثر، هامیلتونی مؤثر شامل پنگوئن الکتروضعیف، هامیلتونی مؤثر شامل دوقطبی مغناطیسی و هامیلتونی مؤثر شامل پنگوئن الکتروضعیف و دوقطبی مغناطیسی محاسبه شده است. نشان داده شده است که سهم پنگوئن الکتروضعیف و دوقطبی مغناطیسی در واپاشی‌های کوارک b ناچیز و عملگرهای جریان- جریان غالب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of electroweak penguin and magnetic dipole QCD penguin on hadronic b Quark Decays

نویسنده [English]

  • H Mehrban

چکیده [English]

This research, works with the effective Hamiltonian and the quark model. Using, the decay rates of matter-antimatter of b quark was investigated. We described the effective Hamiltonian theory which was applied to the calculation of current-current (Q1,2), QCD penguin (Q3,…,6), magnetic dipole (Q8) and electroweak penguin (Q7,…,10) decay rates. The gluonic penguin structure of hadronic decays b→qkg→qkqiqj was studied through the Wilson coefficients of the effective Hamiltonian. The branching ratios of the Tree-Level, effective Hamiltonian, effective Hamiltonian including electroweak penguin, effective Hamiltonian including magnetic dipole and the effective Hamiltonian including electroweak penguin and magnetic dipole b quark decays b→qiqkqj, qi{u,c}, qk{d,s}, qj{u,c} have been calculated. It was shown that, the electroweak penguin and magnetic dipole contributions in b quark decays are small and current-current operators are dominated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • b quark
  • QCD Penguin
  • electroweak penguin
  • magnetic dipole

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی