نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

سمت‌گیری مولکول‌ها پارامتر مؤثر و مهمی در بررسی خواص دینامیکی، الکترومغناطیسی و اپتیکی بلورهای مایع است. در مقاله حاضر رفتار مولکول‌ها را در یک سلول نماتیک در حضور میدان مغناطیسی برای هندسه دو بعدی مورد بررسی قرار می‌دهیم. ابتدا اثر چنگ زدگی‌های متناهی و نامتناهی را برای هندسه یک بعدی صفحه‌ای در نظرمی‌گیریم. سپس تغییرات سمت‌گیری مولکول‌ها را در وضعیت دو بعدی با شرایط چنگ زدگی نامتناهی صفحه‌ای و هوموتروپیک در ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار می‌دهیم. به این منظور بستگی تغییرات توزیع میدان‌های جهت نما را با ابعاد و شدت میدان مغناطیسی به دست آورده و در مورد آن بحث می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of two dimensional nematic liquid crystal reorientations and anchoring effects

نویسندگان [English]

  • S Shoarinejad 1
  • MA Shahzamanian 2

1

2

چکیده [English]

In this paper, the director distribution is calculated for a nematic liquid crystal, in the cell with different surface anchoring conditions and external fields. The effects of finite and infinite surface anchoring on molecular orientations for one dimensional geometry are discussed. In these situations, the planar alignment is considered. Then, in a two dimensional geometry the planar and homotropic anchoring conditions are assumed for wall- interfaces of confined nematic, and the reorientation of liquid crystal molecules is determined for two dimensional deformations. Dependence of the threshold field on deformation, geometry of the cell, and magnetic field strengths is investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nematic liquid crystal
  • anchoring
  • Frederick transition

تحت نظارت وف ایرانی