نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

  دراین مقاله یک مدل علّی و مبتنی بر مسیر، برای توصیف سیستم‌های کوانتومی معرفی شده است . این نظریه از لحاظ ساختار بسیار شبیه مکانیک بوهمی بوده و مانند نظریه بوهم، تمام نتایج آماری مکانیک کوانتومی استاندارد را باز تولید می‌کند. مسیرهای ذرات در این مدل با مسیر‌های پیش بینی شده توسط مدل بوهم متفاوت می‌باشند. همچنین فرم پتانسیل (نیروی) کوانتومی متفاوت با نظریه بوهم داده شده است. در حقیقت در این نظریه یک پارامتر آزاد (µ) وجود دارد که با صفر قرار دادن آن، مدل مذکور به نظریه بوهم تبدیل می‌شود. مشخصات نظری این مدل، مانند ناوردایی گالیله‌ای، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مقایسه دقیقی بین این نظریه و مکانیک بوهمی انجام شده است و پیشنهادهایی برای تمایز تجربی بین این دو مدل (از طریق زمان تونل زنی) ارائه شده است و در نهایت توسعه‌هایی از این نظریه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An alternative theory for the Bohmian mechanics

نویسندگان [English]

  • MJ Kazemi
  • MH Barati
  • M Mashhadi

چکیده [English]

 In this article, a causal model on the basis of trajectory is introduced for description of quantum systems. This theory is structurally very similar to Bohme mechanics, and like Bohme theory reproduces all statistical consequences of standard quantum mechanics. Particle trajectories in this model are different from anticipated ones by Bohme model. Quantum potential (force) form, which is given, is different from Bohme theory. Actually, this model will convert to Bohme theory by annihilating the free parameter ( μ ). Theoretical properties of this model are investigated in the same way as Galilean invariance. Also, a precise comparison between this theory and Bohme mechanics is made, and some suggestions are presented (through transit time distribution) for experimental distinction between these two models. Finally, extension of this theory is investigated

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum potential
  • Bohmian mechanics
  • Liouville equation
  • tunneling time
  • arrival time
  • quantum equilibrium
  • guidance equation

تحت نظارت وف ایرانی