بررسی اهمیت و کاربرد شتاب‌دهنده‌ها در دنیای امروز

محمد لامعی رشتی؛ فرشاد قاسمی؛ سارا زارعی؛ حسین سیار؛ حامد آل‌ابراهیم؛ مهدی خسروانی؛ میترا انصاری؛ مرتضی یاحقی؛ امیرحسین میردامادی؛ شیماسادات مدنی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 119-128

https://doi.org/10.18869/acadpub.ijpr.15.2.119

تحت نظارت وف ایرانی